ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับอาจารย์พิเศษประจำ สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับอาจารย์พิเศษประจำ สังกัดคณะวิท ยาการคอมพิวเตอร์ฯ (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  18 ธันวาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน ๑ อัตรา มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และคุณวุฒิดังนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
 - อาจารย์พิเศษประจำ สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าคัดเลือก
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
 ๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมเครือข่าย ภูมิสารสนเทศ การรับรู้ระยะไกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 ๓. การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
 ๓.๑ การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียง
 ตำแหน่งเดียว โดยให้เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
 ๑๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ นอกจากวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 - ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
 - ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
 ๓.๒ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง
 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐๐ บาท
 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครที่ http://www.rbru.ac.th
 กรุณาส่งเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดตามตำแหน่งที่สมัครมาที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมแนบซองเปล่าขนาด A๔
 ติดแสตมป์ถึงตัวท่านเอง (ไม่ต่ำกว่า ๒๐ บาท) ในการส่งใบเสร็จรับเงินกลับ เพื่อนำมารับบัตรประจำตัวเข้าสอบ
 (วันที่สมัครนับจากวันที่เอกสารถึงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ไม่เกินวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)
 
 ๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ขอได้จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๖ สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
 ๔.๘ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 เอกสารตามข้อ ๔.๒ -๔.๖ จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาแสดงทุกฉบับ
 
 ๕. อัตราเงินเดือน
 - ปริญญาโท ๙,๗๖๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท
 - ปริญญาเอก ๑๓,๐๗๐ บาท
 
 ๖. กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ ๕
 มกราคม ๒๕๕๓ ณ ป้ายประกาศงานประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี http://www.rbru.ac.th
 
 ๗. วิธีการสอบคัดเลือก
 - สอบความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน ได้แก่ (พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) และ
 (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗)
 - สอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ๑๕๐ คะแนน
 - สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
 
 ๘. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากการสอบคัดเลือกทั้งหมดรวมแล้ว
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐-๓๙๔๗ -๑๐๘๒ หรือ http://www.rbru.ac.th
 
 ที่อยู่ :  41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 Tel / Fax :  0 3947 1082
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com