ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับวุฒิปริญญาโท - เอก (บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2552)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับวุฒิปริญญาโท - เอก (บัดนี้ - 25 ธัน วาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  18 ธันวาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1. สำนักวิชาเทคโลยีสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL), สาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย สาขาสังคมวิทยา สาขาวัฒนธรรม สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
 
 3. สำนักวิชานิติศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายธุรกิจ สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 
 4. สำนักวิชาการจัดการ
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน สาขาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรม
 
 5. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สาขาการพยาบาลชุมชน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
 7. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช สาขาเคมี ฟิสิกส์ สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 - เป็นผู้เข้าใจและยอมรับการทำงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยจะต้องสอนได้ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก
 
 - เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีความพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและเอก
 
 - เป็นผู้มีความพร้อมที่จะทำงานวิจัยทันทีเมื่อได้รับการบรรจุให้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจะต้องมีแผนการทำวิจัยไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ พร้อม เสนอแนวทางของงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
 
 - เป็นผู้ที่มีขีดความสามารถ หรือมีแผนการหา สนับสนุนการวิจัยได้ด้วยตนเองตามสาขาที่ตนสนใจ จากในและหรือจากต่างประเทศ
 
 - เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี เป็นผู้มีความสามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา
 
 - เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
 
 - เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ
 
 - ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ หรือสาขาวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากได้รับปริญญามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 - ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
 
 - ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้ ผลการสอบ TOEFL ผู้สมัครต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paer base) หรือ 220 คะแนน (computer base) ผลการสอบ IELTS ผู้สมัครต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5
 
 หลักฐานการสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 
 - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงตามกำหนด กับตำแหน่งที่สมัคร ทุกระดับการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ
 
 - หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ใส่ซองและปิดผนึก)
 
 - สำเนาใบแสดงผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 
 - เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย
 
 8. ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดังนี้
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
 
 - มีประสบการณ์หรือความชำนาญในตำแหน่งผู้บริหาร หรือการสอนในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
 - สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยไม่มีเงื่อนไข
 
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดี เป็นผู้เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหา วิทยาลัยในกำกับของรัฐและอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
 
 - เป็นผู้ที่มีความเป็นนักวิชาการ และเป็นผู้ที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ความสามารถ และความสำเร็จด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี
 
 - เป็นผู้ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย
 
 การสมัคร
 
 สมัครด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดการสมัคร ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่
 
 - ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-6020-1 โทรสาร 0-5391-6020
 
 - หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0-279-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038
 
 สมัครทางไปรษณีย์
 
 - กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.mfu.ac.th) พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งไปรษณีย์ถึง ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 
 หลักฐานที่ต้องแนบมากับใบสมัคร
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 2 รูป
 
 - สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หนังสือรับรองแสดงการผ่านงาน หรือหลักฐานที่แสดงผลการสำเร็จในการทำงาน
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 
 - เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ฯลฯ
 
 - แผนงานที่ประสงค์จะทำเพื่อความเจริญก้าว หน้าของงานในตำแหน่งที่สมัคร
 
 ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552
 
 
 
 ที่อยู่ :  333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 Tel / Fax :  0-5391-6020-1
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com