ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครงานถึง 29 ธ.ค.นี้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประจำปี  2552 (ครั้งที่  2)
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2552  ดังต่อไปนี้
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
  ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 2.1    มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2550
 2.2     ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว  และมีใบ  สด.8  หรือ  สด.43  หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร(พร้อมสำเนาอย่างละ1  ฉบับ)
 2.3    ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้  ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
 
 3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ซื้อและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้  ตั้งแต่วันที่  8 -29  ธันวาคม  2552  ในวันเวลาทำงาน
  ภาคเช้า 09.00 – 12.00  น.
  ภาคบ่าย 13.00 – 15.30  น.
  ณ  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ตั้งอยู่ที่  126  ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  (รถโดยสารประจำทางสาย 21 , 75 , 88 ผ่าน) เว็บไซต์  www.kmutt.ac.th
  ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร  จากผู้มีอำนาจ  ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ  วันที่  29  ธันวาคม  2552
 
 
 -2-
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยำมายื่นในวันสมัครสอบ
  1. ใบแสดงคะแนนผลการศึกษา (TRANSCRIPT)  พร้อมสำเนาอย่างละ  1  ฉบับ  
  ถ้าสมัครตำแหน่งปริญญาโทต้องนำวุฒิปริญญาตรีมาแสดงด้วย
 2.  รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ)  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
  (ถ่ายมาแล้ว  ไม่เกิน  1  ปี)
 3.  สด.8  หรือ  สด.43  หรือ  หนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับ
   ราชการทหาร (พร้อมสำเนาอย่างละ  1  ฉบับ)
 4.  สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ  1  ฉบับ  
 5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ  1  ฉบับ  
 6.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) พร้อมสำเนาอย่างละ  1  ฉบับ  
 7.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีสมัครตำแหน่งครู) พร้อมสำเนาอย่างละ  1  ฉบับ  
 หมายเหตุ  สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น  และ  ให้นำฉบับจริง
      มาแสดงในวันสมัคร
 8.  ค่าธรรมเนียมสอบ  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ
  ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งละ 40 บาท
  ระดับปริญญาโท ตำแหน่งละ 50 บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้  เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่า เป็นผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนแล้ว
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  จะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน  ในวันที่  7  มกราคม  2553  ณ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  5  และสำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  เว็บไซด์  www.kmutt.ac.th
 
 6. กำหนดวันและเวลาสอบข้อเขียน
  วันอาทิตย์ที่  10  มกราคม  2553  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 13.00 น. ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนอีกครั้ง
 
 7. สถานที่สอบ
  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ
  ผู้สมัครสอบต้องสอบให้ครบตามหลักสูตร  (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน)
 -3-
 
 9. กำหนดวัน  เวลา  เกี่ยวกับการสอบ  และสถานที่สอบ
  1. วันที่  7  มกราคม  2553  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่สอบ เวลาสอบ  และสถานที่
 สอบ   ณ  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  5  หรือสำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1       มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  เว็บไซด์  www.kmutt.ac.th
  2. กำหนดสอบข้อเขียน  วันที่  10  มกราคม  2553
  3. ประกาศผลการสอบข้อเขียน  วันที่  21  มกราคม  2553
  4. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  วันที่  27 มกราคม –  5  กุมภาพันธ์  2553
 (ให้ผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ  วัน เวลา และสถานที่สอบ  ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง)
 5. วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2553  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ไปตรวจสุขภาพที่ โรงพยาบาลนครธนพร้อมกับมารับหนังสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ  เพื่อไปตรวจที่สถานีตำรวจ
 ตามทะเบียนบ้านสังกัดอยู่     ทางมหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการตรวจสุขภาพและหนังสือตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ  มาประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพมหาวิทยาลัยฯ   จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  
 6. ประกาศผลสอบ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2553  
 7. ปฐมนิเทศและรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  วันที่  25 -  26  กุมภาพันธ์  2553
 8. วันที่บรรจุและแต่งตั้ง  วันที่  1  มีนาคม  2553
 10. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  ผู้สอบแข่งขันได้  คือ  ผู้ที่ต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50  และได้คะแนนทั้ง  2  ภาค  รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60
 ซึ่งกำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขันได้  2  ภาค  ดังนี้
 1.  ภาคการสอบข้อเขียนและหรือการทดสอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน)ซึ่งแบ่งออกเป็น ดังนี้
     1.1  ความสามารถในการจับประเด็นและเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อความ  (50 คะแนน)
 1.2  การทดสอบทักษะและหรือความสามารถเฉพาะในทางปฏิบัติงาน  (30  คะแนน)
 1.3  ภาษาอังกฤษ  (10  คะแนน)
 1.4  คอมพิวเตอร์  (10  คะแนน)
 2.  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (100  คะแนน)
 การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะประกาศโดยเรียงลำดับที่  จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  จะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน  เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 -4-
 
 11. การปฐมนิเทศและรายงานตัว
  ผู้สอบแข่งขันได้  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และให้มารายงานตัวและปฐมนิเทศในวันที่  25 - 26  กุมภาพันธ์  2553   ที่ห้องประชุมสนั่น  สุมิตร  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  9  ในวันเวลาปฏิบัติงาน  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 12. บรรจุและแต่งตั้ง
  ผู้ผ่านการปฐมนิเทศและรายงานตัวตามข้อ 11  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  1  มีนาคม  2553  และมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  จะต้องมีการหมุนเวียนงาน (Rotation)  อาจจะหมุนเวียนภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามที่มหาวิทยาลัยฯ  กำหนด
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2552
 
 
 
  (ผศ.สุภาณี  เลิศไตรรักษ์)
  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล  ปฏิบัติการแทน
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com