ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กฟภ. รับ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 1 - 15 มกราคม 2553

กฟภ. รับ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( 1 - 15 มกราคม 2553 )
 ประกาศรับสมัคร :  30 ธันวาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและ
 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 1. คุณสมบัติทั่วไป
 - มีสัญชาติไทย
 - มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
 - สามารถทำงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เต็มเวลา
 - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 - ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลา การรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณี เกิน ห้าปี
 - ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 - ในวันยื่นใบสมัครต้องไม่เป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 - ในวันยื่นใบสมัครต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 - ในวันยื่นใบสมัครต้องไม่เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 - ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 - ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
 มีความรู้เกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องต้องมีประสบการณ์การบริหารองค์กรในภาครัฐหรือเอกชนตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 2.2.1 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ดำรงตำแหน่งบริหารไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และอยู่ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งบริหารไม่ต่ำกว่ารองผู้ว่าการหรือรองผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และอยู่ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือรองผู้บริหารสูงสุดของภาคเอกชนที่บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรายได้ (Turn Over) ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี และอยู่ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปีมีวิสัยทัศน์ทางด้านกิจการไฟฟ้า และการปรับเปลี่ยนบทบาทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอนาคต โดยเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ มีลักษณะผู้นำสามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการและกำหนดนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรัฐบาล
 
 3. คุณวุฒิทางการศึกษา
 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 
 4. เงื่อนไขการจ้าง
 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างและหากมีอายุไม่เกินอายุ 60 ปี บริบูรณ์ สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีก แต่สัญญาจ้างจะกระทำได้อีกคราวเดียวและให้อยู่ในวาระได้ไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน
 
 5. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
 อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกระทรวงการคลัง
 
 6. การรับสมัคร
 รับเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม2552- 6 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ (08.30 น.-16.30 น.)
 ส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 7 -21 มกราคม 2553 ในวันและเวลาทำการ (08.30 น.-16.30 น.)
 รับและยื่นเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 4 ชั้น 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 4 ชั้น 16การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-5850, 0-2590-9150 หมายเลข
 โทรสาร 0-2590-5854 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.pea.co.th
 ในการยื่นใบสมัคร ให้กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ตามที่ระบุในเอกสารรับสมัคร(ตามที่แนบ) แล้วปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง
 ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 (พลตำรวจโทสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
 โดยแนบหลักฐาน และเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
 6.1 ประวัติของผู้สมัครโดยละเอียด
 6.2 สำเนา หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
 6.3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 6.4 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 6.5 ใบรับรองแพทย์
 6.6 หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมหนังสือรับรอง
 6.7 ผลงาน/โครงการสำคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีต ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน จำนวน 7 ชุด ใส่ซองปิดผนึกแยกกันแต่ละชุด
 6.8 วิสัยทัศน์ แนวคิด ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) จำนวน 7 ชุด ใส่ซองปิดผนึกแยกกันแต่ละชุดผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ หรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนภายในวันเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติ โดยการปิดประกาศที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางไปรษณีย์ตอบรับ ทางโทรสาร หรือทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม
 
 7. วิธีการพิจารณา
 คณะกรรมการสรรหาฯจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจากใบสมัครก่อน และจะพิจารณาเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไปสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯเห็นสมควร คณะกรรมการสรรหาฯอาจเชิญผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกได้ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควรเท่านั้นและผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด หากเห็นว่าไม่มีผู้ที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการสรรหาฯอาจขยายระยะเวลารับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และดำเนินการรับสมัครใหม่ก็ได้
 
 
 ที่อยู่ :  200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
 Tel / Fax :  0-2590-5850 และ 0-2590-9150
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com