ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับ พนักงานบริการ (บัดนี้ - 14 มกราคม 2553)

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับ พนักงานบริการ (บัดนี้ - 14 มกราคม 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  06 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วย สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
 เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
 พนักงานบริการ แผนกบริการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กลุ่มงานบริการ
 จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๑๐๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๒,๑๐๐ บาท
 
 ๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
 ๒.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
 ๒.๓ ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีการต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้
 สถานที่นั้น ๆ
 ๒.๔ ดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สิน
 ที่เกี่ยวข้อง
 ๒.๕ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 ๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 
 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 ๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปี
 ๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 ๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 ๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
 แห่งพระราชบัญญัติรบราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
 ๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
 กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร
 จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
 ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 
 ๕. การรับสมัคร
 ๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ
 สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๕๘๒๙, ๐ ๒๕๓๔ ๕๘๓๑ ตั้งแต่
 วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
 ๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
 ๕.๒.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
 ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
 ๕.๒.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้
 รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
 ตำแหน่งที่รับสมัคร และผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่ประกาศรับสมัคร ให้ใช้คุณวุฒิมัธยมตอนต้นมาสมัครเท่านั้น
 ๕.๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 ๕.๒.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 ๕.๒.๕ หลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๓)
 ๕.๒.๖ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส
 (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
 ๕.๓ วิธีการสมัคร
 ๕.๓.๑ ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของ แผนกกำลังพล กองบังคับการ
 สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง http://elect65.dimstest.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่
 วันจันทร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๒ เวลา ๐๘๐๐ จนถึงวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖๐๐
 ๕.๓.๒ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หรือเขียนตัวบรรจง
 ๕.๓.๓ พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษขนาด A๔ (๒๑๐ x ๒๙๗ มม.) และนำใบสมัคร
 มาพร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ ๕.๒
 ๕.๓.๔ กรณีที่ผู้สมัครไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร ให้ผู้สมัครมารับใบสมัครได้ที่
 แผนกกำลังพล กองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันที่สมัคร
 ๕.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
 กรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
 อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
 เลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 
 ที่อยู่ :  171 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 Tel / Fax :  0 2534 5829, 0 2534 5831
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com