ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กองบิน 46 รับพนักงานธุรการ, ตัดผม (บัดนี้ - 20 มกราคม 2553)

กองบิน 46 รับพนักงานธุรการ, ตัดผม (บัดนี้ - 20 มกราคม 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  13 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วย กองบิน ๔๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จคุณวุฒิมัธยมศึกษาต้อนต้น
 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา
 ค่าจ้างเดือนละ ๖,๑๐๐ บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๒,๑๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน
 ๑.๑ พนักงานธุรการ แผนกการเงิน กองบิน ๔๖ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
 ๑.๒ พนักงานธุรการ ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
 ๑.๓ พนักงานตัดผม แผนกสวัสดิการ กองบิน ๔๖ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒. ระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี
 
 ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.-
 ๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๓.๒ เพศชายหรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 ๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ๓.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
 ๓.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 ๓.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
 ๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการทหาร
 ๓.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๓.๔ และ ๓.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร
 จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
 
 ๔ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ๕. การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๖
 ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ (วัน เวลาราชการ ๐๘๓๐ - ๑๕๓๐) โทร.๐ ๕๕๓๐ ๑๒๐๐
 ต่อ ๕๕๒๑๐
 
 ๖. กำหนดการสอบ สอบภาควิชาการวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐
 ณ ห้องประชุมแดนนภา
 วิชาที่สอบ
 - ความรู้ระดับสามัญมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
 - ความรู้ทั่วไป
 ๖.๒ ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ แผนกกำลังพล
 กองบังคับการ กองบิน ๔๖
 ๖.๓ ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการให้มารายงานตัวที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ
 กองบิน ๔๖ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 ๖.๔ ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และให้ผู้ที่ผ่านการสอบ
 รายงานตัวภายในกำหนด หากไม่มารายตัวตามกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์
 ๖.๕ การตรวจสอบผลการสอบภาควิชาการ และผลการสอบขั้นสุดท้าย สามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ http://www.wing46.rtaf.mi.th
 
 ๗. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ๗.๑ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
 ๗.๑.๑ รูปถ่ายปัจจุบันสีหรือขาวดำ ครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
 ๗.๑.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณีไม่ได้
 รับประกาศบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองผลการเรียนของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
 ตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
 ๗.๑.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 ๗.๑.๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา หากบิดามารดาถึงแก่กรรม
 ต้องนำใบมรณบัตรของผู้ตายจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงด้วย กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนการรับรองบุตรหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นมารดาที่แท้จริงของตนมาแสดงด้วย
 ๗.๑.๕ กรณีเป็นชาย ให้นำหลักฐานทางทหารมาแสดงด้วย (หนังสือสำคัญ สด.๙ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓)
 ๗.๑.๖ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
 
 ๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 กองบิน ๔๖ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ในกรณีที่
 คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
 ให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันใหม่ แล้วแต่กรณี
 
 
 ที่อยู่ :  406 หมู่ 7 ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
 Tel / Fax :  055-301200 ต่อ 55210
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com