ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  18 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ชื่อตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
 - ให้ความเห็นทางกฎหมายและให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคล หน่วยงานและส่วนราชการ
 - ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท กรณีแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลหรือการให้บริการสาธารณสุขอื่น
 - การดำเนินการทางคดีทุกประเภท การรวบรวมและพิจารณาหลักฐานและให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการประกอบการดำเนินคดี แนะนำระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการ งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับงานอนุญาโตตุลาการ
 - การจัดทำนิติกรรมและสัญญา
 - ค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยตามหลักวิชาการ หรือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบด้วยวิธีการเปรียบเทียบ การสังเกตหรือวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้กฎเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ หรือเพื่อพิสูจน์ทราบและขยายข้อความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
 - เข้าร่วมประชุมหรือเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้ง
 - กรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทหรือปัญหาด้านกฎหมายกับบุคลากร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้โดยทันที
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนเดือนละ 16,760 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต หรือปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถานศึกษาซึ่ง ก.พ. รับรอง
 2. ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย โดย
 - เป็นหรือเคยได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ ในการว่าความเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องผ่านการว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญามาแล้วไม่น้อยกว่า 15 คดี (หนังสือรับรองจากศาลจังหวัด)
 - ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
 - ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์สมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 1349 – 1350 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (นิติศาสตร์บัณฑิต หรือนิติศาสตร์มหาบัณฑิต) จากสถานศึกษาซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับตามข้อ 2 – 4 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยและยื่นพร้อมหลักฐานต้นฉบับทั้งหมด
 5. หนังสือรับรองผ่านการว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญามาแล้วไม่น้อยกว่า 15 คดี โดยมีหนังสือรับรองจากศาล จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 3.3 ค่าสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 200 บาท
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง ที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุขจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการ
 ประเมินสมรรถนะ
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm
 
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
 4.1 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
 - โดยวิธีการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 4.2 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
 - โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
 ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เท่านั้น ให้มีสิทธิในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป
 
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมกันสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันผู้ที่คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทางเว็บไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 Tel / Fax :  0 2590 1349 – 1350
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com