ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.เลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว ์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) รับสมัคร

สนง.เลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว ์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) รับสมัคร
 ๑. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/งานบัญชี ๑ ตำแหน่ง
 ลักษณะงาน
 ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน, ประสานงานด้านเอกสารการเบิกจ่าย พร้อมทั้งการรับ การจ่ายเงิน, การบันทึกบัญชีและรายงาน การควบคุมและตรวจสอบ, จัดทำทะเบียนควบคุมบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์, จัดทำบันทึกและรายงาน ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์, ให้บริการยืม คืน วัสดุครุภัณฑ์, รวบรวมและจัดเก็บเอกสารด้านการเงินและพัสดุ, จัดทำงบประมาณการเงิน, ติดตามงานจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ, จัดหาคุณสมบัติวัสดุ ครุภัณฑ์, บันทึกข้อมูลการเงินออนไลน์เข้าระบบส่วนกลาง
 คุณสมบัติ
 ๑. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 ๒. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๒ ปี
 ๓. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 ๔. มีความรับผิดชอบ สามารถลำดับความสำคัญของงาน
 ๕. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ภาวะการกดดันในระยะเวลาที่กำหนด
 ๖. สามารถทำงานเป็นทีม, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, สามารถปรับตัวและเรียนรู้งาน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 ๗. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน รักการเรียนรู้ และความจำดี
 ๘. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 ๙. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง
 หมายเหตุ: ทดลองงาน ๓ เดือน, ปริญญาตรี ๗,๙๔๐ บาท, ปริญญาโท ๙,๗๐๐ บาท + ค่าล่วงเวลา + ประกันสังคม
 
 
 
 ๒. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/งานกำกับดูแลและประเมินผล ๒ ตำแหน่ง
 ลักษณะงาน
 - รวบรวมสรุปแผนและนโยบายของหน่วยงานต่างๆในประเทศ, ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในประเทศให้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รวบรวมแผนงาน กิจกรรม และวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ, สำรวจหน่วยงาน วิเคราะห์และประเมินงานเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานตามแผนงานที่เสนอ, ประสานงานกับหน่วยงานและสำนักงบประมาณเพื่อการจัดการงบประมาณ
 - ประสานงานการจัดประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ, จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม พร้อมแจ้งผู้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมรวมถึงการสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ
 - ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมและสัมมนา สรุปผลการสัมมนา
 คุณสมบัติ
 ๑. วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
 ๒. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๒ ปี ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ๓. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Power point, Internet, E-mail ได้เป็นอย่างดี
 ๔. มีความรับผิดชอบ สามารถลำดับความสำคัญของงาน
 ๕. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ภาวะการกดดันในระยะเวลาที่กำหนด
 ๖. สามารถทำงานเป็นทีม, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, สามารถปรับตัวและเรียนรู้งาน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 ๗. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน รักการเรียนรู้ และความจำดี
 ๘. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 ๙. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง
 หมายเหตุ: ทดลองงาน ๓ เดือน, ปริญญาตรี ๗,๙๔๐ บาท, ปริญญาโท ๙,๗๐๐ บาท + ค่าล่วงเวลา + ประกันสังคม
 
 
 ๓. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/งานเครือข่ายสารสนเทศ
 ลักษณะงาน
 จัดทำ ดูแล และ update ฐานข้อมูลของสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประสานงานอยู่, ทำการสำรองข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด, จัดทำเครือข่ายและประสานงานระหว่างสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง, ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่าย บำรุงรักษาและประเมินประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสนอแผนงานเพื่อรองรับการดูแล การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา, ป้องกันการบุกรุกและดูแลความปลอดภัยของข้อมูล, เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ, ติดตามตรวจสอบและแก้ไข ระบบและ Website, จัดทำบันทึกการดำเนินงาน, ดูแลทั้ง Hardware และ Software ของคอมพิวเตอร์และระบบ
 คุณสมบัติ
 ๑. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ๒. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๒ ปี
 ๓. สามารถจัดทำ Website ด้วย Joomla ได้
 ๔. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว โดยเฉพาะ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Illustrator, indesign, MySQL, PHP เป็นต้น
 ๕. มีความรับผิดชอบ สามารถลำดับความสำคัญของงาน
 ๖. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ภาวะการกดดันในระยะเวลาที่กำหนด
 ๗. สามารถทำงานเป็นทีม, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, สามารถปรับตัวและเรียนรู้งาน ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 ๘. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน รักการเรียนรู้ และความจำดี
 ๙. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 ๑๐. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง
 หมายเหตุ: ทดลองงาน ๓ เดือน, ปริญญาตรี ๗,๙๔๐ บาท, ปริญญาโท ๙,๗๐๐ บาท+ ค่าล่วงเวลา + ประกันสังคม
 
 สมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) อาคารเภสัช 30 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทร. 02-5798751, 02-561-2445 ต่อ 549 หรือทาง email: admin@labanimals.net ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com