ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เรือนจำกลางคลองเปรม รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2553)

เรือนจำกลางคลองเปรม รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  28 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   ด้วย เรือนจำกลางคลองเปรม จะดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลตามโครงการจัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ต้องขังและผู้เข้าเยี่ยมของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.7/520 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 และหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0702.7/12 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลตามโครงการจัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ต้องขังและผู้เข้าเยี่ยมของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในสังกัดเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
 อัตราค่าตอบแทน 7,600 บาท/เดือน ได้แก่
 - อัตราเงินเดือน 5,760 บาท
 - ค่าครองชีพ 1,840 บาท
 ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2553)
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลประวัติผู้ต้องขังและผู้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจำ/ทัณฑสถาน
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
 1) มีสัญชาติไทย
 2) มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 2.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
 - เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาพาณิชยการ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Access และ การใช้ Internet เบื้องต้น
 สำหรับพระภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลได้ ทั้งนี้ อาศัยตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 3. สมรรถนะที่ต้องการของตำแหน่ง
 1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 3. รักษาความลับของทางราชการได้ดี
 4. การสื่อสารด้วยวาจาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่างๆ ได้ถูกต้องชัดเจน
 5. การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
 6. มีความอดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ บุคคล หรือสภาพแวดล้อมที่กดดันได้เป็นอย่างดี
 7. มีศิลปะการสื่อสารจูงใจ โดยใช้สื่อต่างๆ เพื่อชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่น
 8. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
 
 4. การรับสมัคร
 4.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางคลองเปรม ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ
 4.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
 4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1) รูปถ่ายหน้าตรง ที่เห็นหน้าผู้สมัครอย่างชัดเจน ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
 2) สำเนาใบประกาศนียบัตร จำนวน 2 ฉบับ
 3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
 สำเนาหลักฐานการศึกษาในข้อ (2) และข้อ (3) ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับอนุมัติ..(ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร)..ตามที่รับสมัครแล้วแต่กรณี ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคุณวุฒิ ที่รับสมัคร โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ เมื่อผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็ให้นำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามายื่นอีกครั้งหนึ่ง
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ
 5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครคัดเลือกฯ ไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเพศหญิง) อย่างละ 1 ฉบับ
 7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่
 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - วัณโรคในระยะอันตราย
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 5. เงื่อนไขการรับสมัครและการเข้ารับการคัดเลือก
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง ที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเอกสารครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และเรือนจำกลางคลองเปรมจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครให้
 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
 เรือนจำกลางคลองเปรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม
 
 7. วิธีการคัดเลือก
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
 สมรรถนะ วิธีการประเมิน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 วิธีการประเมิน การสอบข้อเขียน
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 วิธีการประเมิน การสอบสัมภาษณ์
 รวมคะแนน 200
 หลักสูตรที่ใช้ในการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 หลักสูตรที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 ประเมินสมรรถนะที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ รวมทั้งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ....(ระบุตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ กำหนด)....
 ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ก่อน ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 เรือนจำกลางคลองเปรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จัดขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกินกำหนดระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 
 10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ในบัญชีที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด แต่ทั้งนี้จะทำสัญญาได้ไม่ก่อนวันที่เรือนจำกลางคลองเปรมได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2553
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่ :  เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
 Tel / Fax :  
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com