ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2553)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับวุฒิปริญญาตรี (บั ดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  03 กุมภาพันธ์ 2553
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530 บาท ปฏิบัติงานที่คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ
 
 - เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Excel และใช้ Internet ได้
 
 - มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องสำนักงานเป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 2. นักวิชาคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 - เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบงานทะเบียนด้านทะเบียนนักศึกษา
 
 - มีความรู้ความสามารถทางด้านระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 
 - สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาระบบงานทะเบียนกลาง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
 
 - มีความสามารถในการจัดทำแผนการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และแผนการดำเนินงานของส่วนราชการประจำปี
 
 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท ปฏิบัติงานที่ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา ออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อพร้อมเอกสารรับรองประสบการณ์
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในด้านการติดต่อสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 
 - มีความสามารถในการใช้กล้องวีดิทัศน์ การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบดีวีดี วิดีโอ (DVD Video) ไฟล์วิดีโอ (Video File) และการแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
 
 - มีความสามารถในการบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอ การใช้โปรแกรมบันทึกและตัดต่อเสียงและการแปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
 
 - มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยว การถ่ายภาพในห้องสตูดิโอ และการใช้โปรแกรมแต่งภาพ
 
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิค และโปรแกรมมัลติมีเดีย
 
 - มีประสบการณ์การทำสื่อมัลติมีเดีย และสื่อออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. บุคลากร อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท ปฏิบัติงานที่ กองบริหารงานบุคคล
 
 - เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint
 
 - มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและสามารถเป็นพิธีกรได้
 
 ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ที่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-2889-4065 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th ค่าสมัคร 100 บาท
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 3 รูป)
 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้
 
 ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 
 
 ที่อยู่ :  96 หมู่ที่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com