ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2553)

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (บัดน ี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  04 กุมภาพันธ์ 2553
 รายละเอียด :   ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๗๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ จึงประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ ดังรายละเอียด ดังนี้
 
 ๑. หน่วยงาน ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
 
 ๑.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยในชาย กลุ่มการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ๑) มีสัญชาติไทย
 ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
 ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำ โดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
 ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 ๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเคยให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศชาย
 ๒. อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 ๓. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ๔. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ๕. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Word/Excell ได้
 ๖. อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๑๘๐ บาท
 
 ๓. การรับสมัคร
 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๓ X ๔ ซม หรือ ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
 (๒) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) และไม่เป็นโรคลมบ้าหมูหรือเป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
 (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาใบประกาศ สำเนาใบปริญญาทางการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๕) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และแบบ สด. ๙ ขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่รับพิจารณา
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ๓.๓ เงื่อนไขการรับคัดเลือก
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้ใครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 หลักสูตรและวิธีการสอบ
 ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๐๙.๐๐น. – ๐๙.๓๐น.
 ๒. สอบปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยในชาย เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.
 ๓. สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
 
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาควิชาที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมทุกภาควิชาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กำหนด
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่ :  210 หมู่ 11 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 Tel / Fax :  042-593103-5, 042-593110-2
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com