ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
THAIPBS รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2553)

THAIPBS รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2553 )
 ประกาศรับสมัคร :  23 กุมภาพันธ์ 2553
 รายละเอียด :   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ส.ส.ท. ดังนี้
 
 1. ผู้ตรวจสอบภายใน (การเงินและการบริหารจัดการองค์กร)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี
 
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นซึ่งมีความรู้และทักษะในการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 
 - มีความสามารถในการประสานงาน การบริหารความขัดแย้ง การจูงใจ การนำเสนอ การตัดสินใจและแก้ปัญหา มีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
 
 - สามารถใช้โปรแกรมในงานและการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 
 2. ผู้ตรวจสอบภายใน (ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นด้านคอมพิวเตอร์
 
 - มีประสบการณ์งานการตรวจสอบภายในด้านคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นซึ่งมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบส่งสัญญาณกระจายเสียงและแพร่ภาพไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 
 - สามารถใช้โปรแกรมในงานและการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 
 3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการ หรือสาขาที่ ส.ส.ท.พิจารณาว่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 
 - มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวิจัยอย่างน้อย 3 ปี
 
 - มีความสามารถจัดทำรายงานวิจัยและรวบรวม ข้อมูลในระบบสารสนเทศได้ มีความสามารถนำเสนอโครงการ แผนงานด้านวิจัยและพัฒนา มีความสามารถออกแบบ วางแผนระบบวิจัยและพัฒนาด้านวิทยุ โทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการ หรือสาขาที่ ส.ส.ท.พิจารณาว่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 
 - มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย
 
 - มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์พฤติกรรมการรับสื่อเชิงลึกจากข้อมูล Rating หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สามารถเขียนโครงการ และจัดกระบวนการรับฟังความ คิดเห็นได้ มีความคิดสร้างสรรค์
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30-45 ปี
 
 5. หัวหน้างานศิลปกรรม
 
 - วุฒิ ปวส. สาขานิเทศศิลป์ ศิลปกรรม หรือสาขาที่ ส.ส.ท.พิจารณาว่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 
 - มีประสบการณ์ทำงานออกแบบจัดสร้างฉากรายการโทรทัศน์ หรืองานกิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ต่าง ๆ (Special Event) ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 
 - ถ้ามีประสบการณ์บริหารงาน Studio ในสถานีโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ในงานออก แบบฉากเป็นอย่างดี
 
 - มีความคิดสร้างสรรค์
 
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
 
 สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภา พันธ์ 2553 สมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง www.thaipbs.or.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ ส.ส.ท. ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการสมัครครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับบัตรประจำตัว ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียม การสมัครด้วยตนเอง จำนวนเงิน 50 บาท ต่อชุดใบสมัคร
 
 - ยื่นใบสมัคร หลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วยตนเอง ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อ บริเวณจุดรับสมัคร ชั้น 13 สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร 3 ชั้น 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สมัครทางอีเมล ส่งไฟล์ใบสมัคร หลักฐาน และสำเนา Pay-in ค่าธรรมเนียมการสมัครทางอีเมล webmaster@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า "สมัครงานตำแหน่ง...ชื่อสกุลผู้สมัคร" หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัครพร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง
 
 - ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัคร และหลักฐานการสมัครครบถ้วนทางอีเมล จะได้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครตอบกลับทางอีเมลที่ให้ไว้
 
 - โอนชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาทต่อชุดใบสมัคร เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 093-0-10518-4 (ให้เขียนชื่อ-นามสกุล และระบุตำแหน่ง ที่สมัครบน Pay-in Slip แล้วทำการแนบไฟล์ Pay-in Slip มาทางอีเมล และให้นำ Pay-in Slip ตัวจริงมายื่นในวันสอบข้อเขียน)
 
 - ส.ส.ท.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใบสมัครที่มีข้อมูล และหลักฐานประกอบการสมัครที่ครบถ้วนเท่านั้น
 
 ที่อยู่ :  สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com