ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับพนักงาน (บัดนี้ - 26 มีนาคม 2553)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับพนักงาน (บัดนี้ - 26 มีนาคม 2553 )
 รายละเอียด :   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ดังนี้
 
 1. วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน 2 อัตรา
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และมีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง (ได้รับอัตราเงินเดือน 12,090 บาท แต่หากมีประสบการณ์การทำงานจากระดับปริญญาโท จะบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 14,290 บาท)
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน
 
 2. วิศวกร ระดับ 4 กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา อัตราเงินเดือน 9,670 บาท
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน
 
 สำนักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ
 
 3. วิศวกร ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. วิศวกร ระดับ 4 แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา
 
 - วุฒิวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา ขนส่ง คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม เครื่องกล อุตสาหการ สื่อสารและโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
 
 - มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน สำหรับผู้สอบ Computer Based หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนนสำหรับผู้สอบ Internet Based หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 หลักฐานในการสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า "รับรองสำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า
 
 สนใจรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
 วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
 
 - เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ "สมัครงาน/ผลสอบ" "สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต"
 
 - ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่น ๆ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
 
 - กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและแบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงิน
 
 5. ช่าง ระดับ 3 แผนกสื่อประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ อัตราเงินเดือน 7,260 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขางานคอมพิว เตอร์กราฟิค สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านช่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ สาขาวิชาเทคโน โลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร มีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิค และใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้
 
 จำหน่ายใบสมัครชุดละ 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2553
 
 ที่อยู่ :  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com