ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กสท (CAT) รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท (บัดนี้ - 26 มีนาคม 2553)

กสท (CAT) รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท (บัดนี้ - 26 มีนาคม 2553)
 รายละเอียด :   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี ปวส. สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 38 อัตรา
 
 - มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
 
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต
 
 ระดับคุณวุฒิการศึกษา
 
 - วุฒิ ปวส. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 
 - วุฒิปริญญาตรี สถาบันของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 สถาบันเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75
 
 - วุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.0
 
 - ผู้สมัครเพื่อปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ซึ่งมีคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนนด้วย
 
 - ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการ ทหารจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ บริษัท กสท โทร คมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที
 
 - ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันทีและจะพิจารณาดำเนิน คดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป
 
 - ผู้สมัครที่เป็นพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกเว้นไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้ อายุของผู้สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
 
 - พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาห กรรม และอุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ในกรณีการรับสมัครที่กำหนดคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขาวิชาตรงตามที่กำหนด
 
 - ผู้สมัครเพื่อปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในท้องที่จังหวัดตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครเท่านั้น
 
 หลักฐานประกอบการสมัครงาน
 
 - สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Tran-script) ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด กรณีผู้สมัครที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วจะสำเร็จการศึกษาในปี 2552 แต่ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ให้นำใบรับรองผลการศึกษาโดยระบุเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแล้วและอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้คัดเลือกได้แล้ว และ กสท จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์มายื่นได้ในวันที่มารายงานตัว หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะต้องไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย
 
 - สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 1 ชุด เพื่อปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ
 
 - กรณีการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐาน 1 ชุด
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีที่สมัครงานเพื่อปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาค)
 
 - หลักฐานทางทหาร (กรณีเพศชาย โดยแนบ สด.8 หรือ สด.43 ที่ระบุว่าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วแต่กรณี)
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 
 การรับสมัคร ผู้ประสงค์สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2104-3481, 0-2140-3322 และ 0-2104-4256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (จำกัด) มหาชน เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 16.00 น. โดยกรอกใบสมัครผู้สมัคร ต้องระบุคุณวุฒิที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนเพียงข้อเดียวเท่านั้น ผู้ใดไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามกำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
 ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารแนบเป็น PDF File เท่านั้น แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpg) และผู้สมัครในข้อ 7 ต้องแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มาในช่องเดียวกับ Transcript ทั้งนี้ หากเอกสารทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนจะมีคำว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse
 
 - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในวันที่ 9 เมษายน 2553 ทาง www.cattelecom.com เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง
 
 1. ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางการเงิน โดยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี 1 อัตรา
 
 2. ฝ่ายคณะกรรมการบริษัท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, PowerPoint และ Photoshop ได้ดี
 
 3. สำนักตรวจสอบภายใน 6 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้เกี่ยวกับ-COBIT, ISO/IEC 17799, ISO/IEC-27001, COSO-ERM
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปข้อมูล การเขียนรายงานและการนำเสนอ
 
 - สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Windows
 
 - ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
 
 - ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย (Wire Line and Wireless)
 
 - ระบบสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Mobile Phone, Satellite), ใยแก้วนำแสง และระบบสายอากาศ (Optical Fiber, Antenna) เป็นต้น
 
 - มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงความคิดได้
 
 - สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สำหรับกรณีปฏิบัติงานประจำส่วนตรวจสอบภูมิภาคต้องสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 
 - สามารถทำงานเป็นทีมหรือทำงานเดี่ยวได้ดี โดยมีทักษะในการจัดการวางแผน และปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน พูด ได้
 
 - มีความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
 
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น หรือเคยทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificated) เช่น CIA, CISA หรืออื่น ๆ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางทุจริต (Business Process) สื่อสาร โทรสาร โทร คมนาคม เช่น โทรศัพท์, Datacom, Mobile, e-business, IT, Billing, ERP
 
 - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 
 4. สำนักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
 
 - COBIT, ISO/IEC 17799, ISO/IEC-27001, COSO-ERM
 
 - สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Windows
 
 - ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
 
 - ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย (Wire Line and Wireless)
 
 - ระบบสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Mobile Phone, Satelite), ใยแก้วนำแสง และระบบสายอากาศ (Optical Fiber, Antenna) เป็นต้น
 
 - มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น
 
 - สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สำหรับกรณีปฏิบัติงานประจำส่วนตรวจสอบภูมิภาคต้องสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 
 - สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานเดี่ยวได้ดี โดยมีทักษะในการจัดการวางแผน และปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน พูดได้ดี
 
 - มีความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
 
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น ๆ หรือเคยทำงานเกี่ยวกับด้านโทร คมนาคม
 
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น หรือเคยทำงานเกี่ยวกับด้านโทร คมนาคม
 
 - มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificated) เช่น CIA, CISA หรืออื่น ๆ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) สื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์, Datacom, Mobile, e-business, IT, Billing, ERP
 
 - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 
 5. สำนักตรวจสอบภายใน 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล การเขียนรายงานและการนำเสนอ
 
 - มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 - มีทัศนคติที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี
 
 - สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้เป็นครั้วคราว สำหรับกรณีปฏิบัติงานประจำส่วนตรวจสอบภูมิภาคต้องสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน พูดได้
 
 - ความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ (ถ้ามี)
 
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น หรือเคยทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชี
 
 - มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificated) เช่น CIA, CISA หรืออื่น ๆ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) สื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์, Datacom, Mobile, e-business, IT, Billing, ERP มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 
 - สามารถขับรถยนต์ได้
 
 6. สำนักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหาร การตลาด การเงิน
 
 - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูล การเขียนรายงานและการนำเสนอ
 
 - มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 - มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี
 
 - สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สำหรับกรณีปฏิบัติงานประจำส่วนตรวจสอบภูมิภาคต้องสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน พูดได้
 
 - มีความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ (ถ้ามี)
 
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น หรือเคยทำงานเกี่ยวกับการบริหาร การตลาด สถิติ
 
 - มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificated) เช่น CIA, CISA หรืออื่น ๆ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) สื่อสารโทรคมนคม เช่น โทรศัพท์, Datacom, Mobile, e-business, IT, Billing, ERP มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สามารถขับรถยนต์ได้
 
 7. ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ
 
 - วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นทางด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน และสนทนา (โดยแนบสำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งมีคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน) มีมนุษย สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและแก้ปัญหาได้ดี
 
 8. ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 
 - เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือวิดีทัศน์
 
 - มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านโสตทัศนูป กรณ์โดยเฉพาะ เช่น บันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ, ผลิต ตัดต่อ วีดิทัศน์, VDO Presentation เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปี
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ Power Mac สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ ทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้
 
 9. ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 
 - สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร เป็นกะได้ (หมุนเวียน 24 ชั่วโมง) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 
 - มีใจรักการให้บริการ และติดต่อสื่อสารได้ดี มี Service-mind มีทักษะในการใช้ Computer ได้อย่างดี
 
 - มีความคิดริเริ่ม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 10. ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ด้าน Computer ด้าน IT มีความรู้ด้าน Call/Contact Center Software และ IT มีประสบการณ์ ด้าน Call/Contact Center จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 11. สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตนครหลวง (ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้าสมุทรปราการ)
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การตลาด
 
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 
 - รักงานให้บริการ สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 
 12. ฝ่ายโยธาและขนส่ง
 
 - วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 
 13. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถคือ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ ควบคุม และประมวลผลข้อมูล มีความสามารถด้านโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
 
 14. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
 
 - วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถคือ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Call Center
 
 - มีความรู้สามารถด้านโปรแกรม Microsoft Office และ Visio เป็นอย่างดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
 
 15. ฝ่ายบริหารสัญญาร่วมการงาน
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
 
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีบริษัทเอกชนที่ให้บริการโทรคมนาคม มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel, Word, Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
 
 16. ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 17. ฝ่ายโยธาและขนส่ง
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาเครื่องกล
 
 18. ฝ่ายชุมสายโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานส่วนชุมสาย โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี) 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
 19. สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก ส่วนสนับสนุนงานบริการลูกค้า
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 
 - ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 
 20. สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือช่างโทร คมนาคม ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด อำนาจเจริญ
 
 21. สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง ส่วนควบคุมคุณภาพ
 
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 - ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
 ที่อยู่ :  
 Tel / Fax :  0-2104-3481, 0-2140-3322 และ 0-2104-4256
 เอกสารใบสมัคร :  กิจการราชนาวีสโมสร รับวุฒิม.3 ขึ้นไป (บัดนี้ - 19 มีนาคม 2553)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com