ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
CAT รับ Chief Financial Officer (บัดนี้ - 23 เมษายน 2553)

CAT รับ Chief Financial Officer (บัดนี้ - 23 เมษายน 2553)
 
 รายละเอียด :   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ Chief Financial Officer (CFO)
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 - มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร แต่เมื่อรวมกับอายุสัญญาจ้างแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 
 - ก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียใน นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการอบรมมอบหมายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
 
 
 คณสมบัติเฉพาะ
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 
 - มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน การบัญชี หรือการลงทุน มีประสบการณ์ในการบริหาร ด้านการเงิน หรือการลงทุน สามารถจัดทำ บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการตามแผนงานการเงิน รวมทั้งบริหารการปรับโครงสร้างทางการเงินหรือการลงทุน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
 
 - เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
 
 - กรณีที่เป็นพนักงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ หรือ
 
 - กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจอื่น ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับถัดจาก ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือ
 
 - กรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนต้องดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ถ้าเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ต้องดำรงตำแหน่งพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอก
 
 - มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมกันไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีอำนาจในการบริหารจัดการด้านการเงินหรือการลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ต้องดำรงตำแหน่งบริหารจัดการด้านการเงินหรือการลงทุนดังกล่าวขององค์กรแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ให้ยกเว้นในเรื่องรายได้ขององค์กร
 
 - มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำด้านการเงิน และการลงทุนแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดีในทุกระดับ โดยเฉพาะในเรื่องการเสนอขายหุ้นหรือเสนอขายตราสาร ทางการเงินในตลาดต่อนักลงทุน
 
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน และเขียน
 
 เงื่อนไขการจ้าง มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
 
 - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือนในปีแรก และทุกปีในระยะเวลา 3 ปีหลัง หากไม่ผ่านการประเมินผลงานจะถูกเลิกสัญญาจ้าง
 
 - อัตราค่าจ้างตามที่ตกลงกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสำคัญ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและแสดงความประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกได้ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล อาคารบริหาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 99 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0-2104-3481, 0-2104-4256 โทรสาร 0-2104-4606
 
 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. cattelecom.com และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยแนบหลักฐานดังนี้
 
 1. ประวัติของผู้สมัคร (ตามแบบฟอร์ม)
 
 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
 
 3. หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบ การณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 4. หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองคุณสมบัติ
 
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ
 
 7. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
 
 8. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
 
 9. ผลงาน/โครงการสำคัญในความรับผิดชอบ หรือ ประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านการเงินหรือการลงทุน จำนวน 7 ชุด
 
 10. วิสัยทัศน์และแนวความคิดในการบริหารจัดการด้านการเงินหรือการลงทุนบริษัท กสท โทรคมนคม จำกัด (มหาชน) เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 3 หน้า กระดาษพิมพ์ A4 จำนวน 7 ชุด
 
 11. ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าของเอกสาร
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 99 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 Tel / Fax :  0-2104-3481, 0-2104-4256
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com