ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ร.พ.เมตตาประชารักษ์ รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (บัดนี้ - 30 เมษายน 2553)

ร.พ.เมตตาประชารักษ์ รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (บัดนี้ - 3 0 เมษายน 2553)
 
 รายละเอียด :   ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับ
 ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงในตำแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 
 1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 2. คุณสมบัติทัว่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
 2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
 ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้
 1) มีสัญชาติไทย
 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร)
 3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
 ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ
 4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วย
 ผู้ใหญ่บ้าน
 6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟื อน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาจนถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
 อื่นๆ ของรัฐ
 12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
 ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบข้าราชการ
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2553 – 30 เมษายน 2553 ผู้ประสงค์จะ
 สมัครคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งจดหมาย
 การสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง
 www.metta.go.th แล้วส่งมาที่ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 หมู่ 2
 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
 ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 ใบ
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4.4 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16(พ.ศ. 2526)
 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
 4.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 *หมายเหตุ*
 - เอกสารทุกฉบับที่นำมาใช้ในการสมัคร ให้นำวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาด้วย และสำเนา
 หลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาด้วย
 - เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกในครั้งนี้ของ
 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 
 5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครสอบไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสมัคร
 
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกพร้อมวันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
 อาคารอำนวยการ ชั้น 1, อาคารบริการ ชั้น 1 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) หรือทางเว็บไซต์
 www.metta.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3432 1983 - 5,
 0 3422 5818, 0 3432 1244 ต่อ 5117
 
 7. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆตามความ
 เหมาะสมของตำแหน่ง ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ
 
 8.เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการคัดเลือกไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
 การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 
 9.การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
 สูงสุดลงมาตามลำดับ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้า
 หากมีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใน
 ครั้งแรกเป็นอันยกเลิก
 
 10. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวด้วยเงินบำรุง
 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ครั้งที่ 2/2553
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
 1.1 จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
 1.2 อัตราค่าจ้าง 5,760 บาท/เดือน
 1.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ -
 ภาษาต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ การตลาด เลขานุการ หรือ ได้รับประกาศนียบัตร
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทางพาณิชยการ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์, Internet
 หากเป็นผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -
 1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ การให้บริการด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดต่อ
 ต้อนรับ ชี้แจงในเรื่องทั่วๆ ไป อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ การจัดทำเอกสารและข้อมูลความรู้เพื่อใช้
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายเอกสารข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องต่างๆ ติดต่อประสานงานกับบุคคล
 หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 1.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 1.5.1) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
 ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตัวเลข ความเข้าใจในการใช้
 ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
 เศรษฐกิจและสังคม ทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 1.5.2)
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและ
 กระบวนการด้านการประชาสัมพันธ์
 ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 1.5.3)
 พิจารณาประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
 ส่วนบุคคล เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
 หน้าที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
 อาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม
 
 ที่อยู่ :  เลขที่ 52 หมู่2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210  
 Tel / Fax :  034-225818 (อัตโนมัติ 15คู่สาย)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com