ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ (บัดนี้ - 23 เมษายน 2553)

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ ( บัดนี้ - 23 เมษายน 2553)
 รายละเอียด :   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังนี้
 
 ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 80 อัตรา ดังนี้
 
 1.1 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 2 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 2 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 3 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 3 คน
 
 1.2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 2 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 4 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 4 คน
 
 1.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 3 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 7 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 12 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 คน
 
 1.4 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 3 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 คน
 
 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 9 คน
 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 
 - สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดจะเรียก ร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
 
 - เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนตำรวจตระเวน
 
 ชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว
 
 - สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ และทหารกองประจำการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
 
 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
 
 - ใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 2x2.5 นิ้ว หน้าตรง (รูปถ่ายต้องถ่ายในคราวเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) 4 รูป
 
 - ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับจริง) หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา อย่างละ 2 ฉบับ
 
 - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 
 - หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 
 - สถานที่รับสมัคร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23,24, 31, 32, 33, 34, 41, 43 และ 44
 
 เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
 
 - ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี หรือสิบตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณี รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 1 (4,630 บาท) ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่อำนวยการในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้ยื่นสมัครรับการคัดเลือก เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) และหลักสูตรตำรวจตระเวน ชายแดนระดับพื้นฐานแล้วจึงจะได้รับการปรับเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 3 (5,080 บาท) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศ นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จะได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 6 (5,840 บาท) แล้วแต่กรณี และจะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดเดิมต่อไป
 
 - การเลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกสำรองมาแทนผู้ได้รับคัดเลือก ในกรณีผู้ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิในกรณีต่าง ๆ ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกสำรองตามลำดับมาแทนจนครบจำนวน และเมื่อมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วมีผู้ขอลาออกหรือถูกตัดสิทธิอีกจะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกสำรองมาแทน และถือเป็นการเสร็จสิ้นการคัดเลือกครั้งนี้
 
 - กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หากได้รับคัดเลือกต้องลาออกจากสังกัดเดิมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ โดยจะเรียกสิทธิใด ๆ เป็นพิเศษไม่ได้
 
 - ผู้ได้รับคัดเลือกเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิจึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรง ตำแหน่งอื่นได้
 
 
 
 ที่อยู่ :  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com