ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา รับสมัครงาน วันนี้ถึง 7 พ.ค.

ประกาศรับสมัครงาน
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 Cabinet and Royal Gazette Publishing Office
        วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๓
 
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(Service Delivery Unit : SDU) มีอิสระในการบริหารงาน โดยให้ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 พันธกิจ
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ และการผลิต เพื่อตอบสนองสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเลี้ยงตัวเองได้
 ภารกิจหลัก
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามุ่งพัฒนางานพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปซีดี และฉบับรวมเล่ม ใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานพิมพ์ทั่วไปให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
 
 ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
 ๑. พนักงานการตลาด จำนวน  ๑  อัตรา
      อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๑,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ การพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานการพิมพ์ สามารถคำนวณราคางานพิมพ์ได้
  - มีความอดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  คุณสมบัติพิเศษ
  - บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
  - สามารถทำงานร่วมกับพนักงานทุกระดับชั้นได้ดี
  - มีความต้องการความก้าวหน้าและสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว
 
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  - ติดต่อหาลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อจัดหางานพิมพ์ประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับเครื่องมืออุปกรณ์และประสิทธิภาพการผลิตของสำนักพิมพ์
 
  - คิดประเมินราคางานพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ คำนวณต้นทุนการผลิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ่งพิมพ์
  - คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการพิมพ์ การพิมพ์ และหลังการพิมพ์ ในลักษณะต้นทุนต่อชิ้นและต้นทุนรวม
  - ประสานกับสำนักผลิตเพื่อวางแผนการผลิตและวิเคราะห์กำลังการผลิตที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนเพื่อสามารถผลิตงานได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าและตลาดคู่แข่ง จัดทำใบเสนอราคา ประกวดราคาสิ่งพิมพ์ จัดทำทะเบียนงานและรวบรวมยอดลูกค้าเพื่อจัดส่งให้กับกลุ่มการเงิน
 
 ๒. พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร จำนวน  ๒  อัตรา
      อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๗,๕๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - ได้รับวุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย หรือสาขาวารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์
  - หรือได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์ด้านงานการตรวจพิสูจน์อักษร(ตรวจปรู๊ฟ) มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  - มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 - สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกหลักไวยกรณ์เป็นอย่างดี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  - ทำหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์อักษร การจัดวรรคตอนตามหลักการใช้ภาษา
  - ตรวจการวางรูปหน้า การใช้ขนาดและรูปแบบตัวอักษร การใช้ภาพประกอบ ตรวจแก้คำผิด การเข้าหน้า และการตรวจแก้ไขความถูกต้องก่อนส่งกระบวนการถ่ายฟิล์ม
  - รับผิดชอบการสั่งพิมพ์เมื่อตรวจแก้ไขความถูกต้องเรียบร้อย
  - ตรวจงานพิมพ์จากปรู๊ฟสี และแท่นพิมพ์
 
 
 
 ๓. พนักงานตรวจสิ่งพิมพ์ จำนวน  ๒  อัตรา
      อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๗,๕๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - ได้รับวุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย หรือสาขาวารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์  ศิลปะศาสตร์
 
  - หรือได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศยีบัตรวิชาชีพและมีประสบการณ์ด้านงานการตรวจสิ่งพิมพ์ในสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  - มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  - ตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์ในขั้นตอนการพับ ตรวจสอบวิธีการพับให้ถูกต้องตามตัวอย่าง
  - ตรวจสอบการเก็บและสอดเอกสารแนบท้ายจำนวนหน้าครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามตัวอย่าง
  - ตรวจสอบขั้นตอนการทำเล่มและการตัดเล่ม ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นรูปเล่มของสิ่งพิมพ์
 
  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 จำนวน ๑ รูป
 ๒. สำเนาประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๕. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 ๖. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
 ๗. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๑ เดือน
 
 
 
 
 วิธีการรับสมัคร  
  ๑. สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไปและบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกซังฮี้  ถ.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๕ ต่อ ๑๐๔ , ๐-๒๒๔๑-๐๑๗๐
  ๒. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com