ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ วิทยากร (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2553)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ วิทยากร (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 25 53)
 รายละเอียด :   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือก
 เป็นพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา
 วิศวกรรมระบบทางพิเศษ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
 คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 - มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา (บรรจุตามอัตราเงินเดือน
 แรกบรรจุของวุฒิปริญญาตรีในอัตรา 9,670 บาท หากมีประสบการณ์ที่ใช้วิชาชีพตรงตามวุฒิการศึกษา
 ที่ยื่นสมัคร จะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์แต่ไม่เกินอัตรา 16,990 บาท)
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 - มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือไม่น้อยกว่า
 173 คะแนน สำหรับผู้สอบ Computer Based หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนน สำหรับผู้สอบ Internet Based
 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ CU-TEP หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ยื่นเอกสารประกอบ
 การคัดเลือกก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
 - มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,
 Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
 - ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ
 ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 - ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่
 เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการ
 รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
 
 2. หลักฐานในการสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1½ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 - สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 - สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
 กำกับไว้ทุกหน้า
 
 3. การสมัคร
 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ถึงวันอังคาร
 ที่ 11 พฤษภาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 3.1 วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
 (1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน/ผลสอบ” “สมัคร
 งานทางระบบอินเตอร์เน็ต”
 (2) ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
 และนำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานทางระบบ
 อินเตอร์เน็ตได้)
 (3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
 ที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและ
 แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินตามข้อ 3.2
 3.2 วิธีการชำระเงินในการสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 100 บาท โดยชำระผ่าน
 เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ระบบออกให้ไปชำระเงินที่
 ธนาคารดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ถึงวันพุธที่ 12 พฤษภาคม
 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการ
 เรียกเก็บของแต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้
 เรียบร้อย ส่งหลักฐานการชำระเงินให้การทางพิเศษฯ ตามขั้นตอนในข้อ 3.3
 3.3 วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงานและหลักฐานในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครตามข้อ 2 เอกสารอ้างอิงการสมัครงาน
 ตามข้อ 3.1(3) และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ตามข้อ 3.2 ทางไปรษณีย์โดยวิธีการ
 ลงทะเบียน หรือ EMS ไปที่แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน
 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 (พิจารณาจากวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์) ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐาน
 การจัดส่งเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
 ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา
 ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
 ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และการทางพิเศษ
 แห่งประเทศไทยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารการสมัครแล้ว
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่การทางพิเศษฯ ได้รับ
 เอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 ที่ป้าย
 ติดประกาศหน้าห้องกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.exat.co.th
 สำหรับผู้สมัครที่ได้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียนหรือ EMS
 ภายในกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของท่านในประกาศฯ ขอให้ติดต่อแสดง
 หลักฐานการส่งเอกสารการสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร 1 ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา
 สถานที่สอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 ที่ป้ายติดประกาศหน้าห้องกองการเจ้าหน้าที่
 และทาง www.exat.co.th  
 ที่อยู่ :  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com