ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับ นักการแพทย์แผนไทย (บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2553)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับ นักการแพทย์แผน ไทย (บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2553)
 รายละเอียด :   ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย(นักการแพทย์แผนไทย) โดยปฏิบัติงานการบริการด้าน
 การแพทย์แผนไทย ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดต่างๆ 75 จังหวัด จำนวน 150 อัตรา
 
 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรมพัฒนา
 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. ระยะเวลาการจ้างงาน
 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554 อัตราค่าจ้าง เดือนละ
 7,940 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท เงินประกันสังคม 472 บาท และอื่นๆ 88 บาท รวมจำนวนเงิน 10,000 บาท
 
 2.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 •ให้บริการการแพทย์แผนไทย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
 รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ โดยการตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการให้ความรู้ แนะนำ
 สอน แสดง เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย ท่าฤาษีดัดตน อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
 • ประสาน เชื่อมโยงงานการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน หมอพื้นบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
 
 3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 พระประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น
 เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (6) ไม่เป็นผู้มีภาระการชดใช้ทุนหรืออยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร4 ปี หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) จากสถาบันการศึกษา
 ที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร ในสาขา
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
 รับรองหลักสูตร และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 4 ประเภท คือ เวชกรรมไทย
 เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย หรือ
 • สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
 ประยุกต์รับรองหลักสูตร และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์
 (ชั้น 4 ) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลาราชการ โทร.0 2590 2615 หรือสามารถDownload
 ได้ที่ www.dtam.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 4.2 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 10 พฤษภาคม
 2553 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร และสามารถสมัครได้ทางใดทางหนึ่ง คือ
 (1) สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนา
 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันและเวลาราชการ หรือ
 (2) สมัครด้วยตนเองที่ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รับสมัครเฉพาะวันที่ 25
 เมษายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น. หรือ
 (3) สมัครด้วยตนเองที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รับสมัคร
 เฉพาะวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น.
 (4) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง “ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (สมัครคัดเลือกแพทย์
 แผนไทย) สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (วันหมดเขตสมัครนับจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง )
 หรือ
 (5) ทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกแพทย์แผนไทย”
 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครต่างๆ ถึงสำนักบริหารกลาง
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 (กรณีส่งทางไปรษณีย์
 ให้นับจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง )
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดหลังการสมัคร การเลือกสถานที่ จำนวนผู้สมัครใน
 เขตพื้นที่ต่างๆ ได้ทาง www.dtam.moph.go.th
 4.3 เงื่อนไขการสมัคร
 (1) ได้จัดกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดต่างๆ เป็น 18 เขตพื้นที่
 (ตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบท้าย
 (2) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 เขต โดยสามารถเลือกโรงพยาบาลส่งเสริม
 สุขภาพตำบล ที่ประสงค์จะปฎิบัติงาน ภายในเขตที่เลือกนั้น ได้ไม่เกิน 3 แห่ง เรียงลำดับตามความต้องการ
 
 5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัคร
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร หลักฐาน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 5.1 สำเนาปริญญาบัตร ตามข้อ 2.2 หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษา
 ออกให้(ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)ซึ่งแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญา และสำเนาระเบียนแสดงผล
 การศึกษา (Transcript of Record)
 5.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผน
 ไทยประยุกต์ สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ในสาขาใด ประเภทใด อนุโลม
 ให้ยื่นหนังสือรับรองการสอบผ่านจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผน
 ไทยประยุกต์ แล้วแต่กรณี ให้สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลการคัดเลือก
 5.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1.5x 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง
 เดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
 5.5 ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน 1 เดือนโดยแพทย์ซึ่งได้ขี้นทะเบียนรับใบอนุญาต
 ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) จำนวน 1 ฉบับ
 5.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( กรณีที่ชื่อ –
 สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น
 ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
 การสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิ
 สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ
 
 6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก
 กรมพํฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
 คัดเลือกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้มี
 สิทธิเข้ารับการคัดเลือกแพทย์แผนไทย ” และที่สำนักบริหารกลาง กรมพํฒนาการแพทย์แผนไทยและ
 การแพทย์ทางเลือก
 
 7. การคัดเลือก
 7.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร7 สำนักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข เวลา 8.00 – 16.30 น.
 7.2 วิธีการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร จากคณะกรรมการประเมินของเขต
 ตรวจราชการ ตามเขตที่ผู้สมัครเลือก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้แทน เป็นประธาน
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือผู้แทน และผู้แทนโรงพยาบาลตำบล ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับ
 ตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และอื่นๆ
 ตามความเหมาะสม
 
 8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
 ลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
 การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ (ชั้น 4) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
 จังหวัดนนทบุรี ในเวลาราชการ และใน ทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หัวข้อ “ การประกาศผลการ
 คัดเลือกแพทย์แผนไทย ”
 
 9. การรายงานตัวและการเข้าปฏิบัติงาน
 9.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจ้าง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
 เวลา 8.00 -9.00 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 9.2 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการ
 คัดเลือก ในวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
 กรุงเทพมหานคร
 9.3 การเข้าปฎิบัติงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
 ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับคัดเลือก ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553
 
 ที่อยู่ :  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 Tel / Fax :  029510319
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com