ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมการจัดหางาน รับ ม.6, ปวช. (ปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2553)

กรมการจัดหางาน รับ ม.6, ปวช. (ปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2553)
 
 รายละเอียด :   กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กประเทศญี่ปุ่น (Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises, Japan:IMM Japna) ได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทย ไปฝึกงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ของประเทศญี่ปุ่น โดยบันทึกความเข้าใจโครงการฝึกงานคนไทยในประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวกำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทาง และการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานในประเทศญุี่ปุ่น และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงาน คนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว
 
 เพื่อให้การรับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปี 2553 ครั้งที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ยุติธรรม และสามารถ ตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ที่ 1/2551 ลงวันที่ 26 พ.ย. 51 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นปี 2553 ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. คุณลักษณะอาชีพและประเภทงาน IMM ประเทศญี่ปุ่นจะแจ้งลักษณะ ประเภทงาน และจำนวนผู้ฝึกงานที่ต้องการในแต่ละรุ่นตามความประสงค์ของสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการรับผู้ฝึกงานไทยเพื่อให้กรมการจัดหางานพิจารณาดำเนินการคัดเลือกตามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางานกับสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กประเทศญี่ปุ่น
 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 - เป็นเพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ปี ณ วันรับสมัคร - วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) สาขาวิชาโลหการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)
 
 - ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 
 - พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปรกติทางร่างกาย
 
 - ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่เคยมีรายงานประวัติอาชญากรรม
 
 - ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 
 - ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
 
 - สายตาปรกติ (ไม่ใส่แว่นตา) และตาไม่บอดสี
 
 - สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น
 
 3. ระยะเวลาฝึกงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
 
 - IMM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ)
 
 - IMM ประเทศญี่ปุ่นกำหนดระยะเวลาการฝึกงานสูงสุด 3 ปี (36 เดือน) โดยผู้ฝึกงานจะต้องฝึกงาน กับสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกงานที่ IMM จัดให้เท่านั้น โดยได้ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าจ้างตามเงื่อนไขและตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
 
 - เดือนแรกผู้ฝึกงานแต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และ IMM ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ฝึกงานต้องรับผิดชอบ
 
 - เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 ผู้ฝึกงานจะฝึกปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นระหว่างผู้ฝึกงานเทคนิคกับสถานประกอบการ (ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด) ทั้งนี้ ผู้ฝึกงานจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
 
 - ผู้ฝึกงานที่สำเร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 
 - IMM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกงาน
 
 
 
 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานรับผิดชอบ
 
 - ค่าโดยสารในระหว่างการฝึกอบรมก่อนเดินทาง
 
 - ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
 
 - ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 
 - ค่าวีซ่า
 
 - ค่าเบี้ยประกันและภาษีตามที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกำหนด
 
 - ค่าอาหารระหว่างการฝึกงาน ตั้งแต่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น
 
 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุ่น
 
 
 
 การรับสมัคร ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครด้วยตนเองได้ที่
 
 - ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IMM ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 
 
 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
 
 - ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐาน การศึกษาตามข้อ 2 (2) และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 สด.43 หนังสือสำคัญประจำตัว แสดงวิทยฐานะ (รด.3 รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนด ปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารต้องถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด A4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
 
 - ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปรกติและตาไม่บอดสี
 
 - ประวัติส่วนตัว
 
 - ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการทันที
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com