ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับพนักงานมหาวิทยาลัย (ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2553)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับพนักงานมหาวิทยาลัย (ปิดรับสมัค ร 20 พฤษภาคม 2553)
 
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้า
 ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ดังรายละเอียด
 ต่อไปนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน ๗๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
 ตำแหน่งและคุณวุฒิที่จะทำการรับสมัครปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 ๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๗(ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความใน
 มาตรา ๗(ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๒.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในหมวด ๑ ข้อ ๗(ก) และไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ตามความในข้อ ๗(ข) ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของ
 พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
 ๒.๔ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 ๒.๕ ผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและ
 มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสมดังนี้
 ๒.๕.๑ ปริญญาเอกหรือ
 ๒.๕.๒ ปริญญาโทในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
 ๑๒ หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๐ หรืออย่างอื่น
 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 ๒.๕.๓ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้อง
 ตรงกับสาขาวิชาที่สมัครสอบโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 สำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ตั้งแต่ ๓.๕๐
 ขึ้นไปหรือผู้ที่สอบ TOEFL ได้คะแนน ๕๕๐ ขึ้นไปหรือสอบ IELTS ได้คะแนน ๖.๐ คะแนนขึ้นไป
 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 ทั้งนี้อาจยกเว้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศของแต่ละสาขา
 
 ๓. การรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถ Downloadใบสมัครได้ทางเวบไซต์
 www.personal.cmru.ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล ชั้น ๑๐ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ ๒ วิธี ดังนี้
 ๓.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสาร
 หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ส่งถึงงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 เลขที่ ๒๐๒ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 ถือตราวันที่ประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำ คัญและสั่งจ่ายธนาณัติในนามนายจรูญ วงค์คำ
 ปณ.ช้างเผือก ๕๐๓๐๐
 ๓.๒ สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสาร
 หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น ๑๐ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในเวลาราชการ
 ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครและลงลายมือชื่อ
 รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นในการสมัครทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
 รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ
 ในการสมัครและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันหรือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัย
 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครในครั้งนี้
 
 ๔. หลักฐานการสมัครสอบแข่งขันที่ต้องนำมายื่นในวันที่มาสอบแข่งขัน
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
 ๔.๒ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์จำนวน ๑ ฉบับและ
 ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี
 ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลแสดงว่าไม่เป็น
 โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๖ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
 ๔.๗ หนังสือรับรองจากบุคคล ๒ คน ที่เชื่อถือได้ จำนวน ๒ ฉบับ
 ๔.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายแล้วไม่เกิน
 ๑ ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
 ๔.๙ กรณีมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ให้แนบประกอบการสมัครด้วย
 ๔.๑๐ เพศชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดงด้วย
 ๔.๑๑ กรณี ชื่อ –สกุล ในหลักฐานต่างๆไม่ตรงกัน ให้แนบใบสำคัญการเปลี่ยน
 ชื่อ – สกุล มาด้วย
 
 ๕. ค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขัน
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน ดังนี้
 ๕.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่กำหนดคุณวุฒิ
 ระดับปริญญาตรี คนละ ๒๐๐ บาท
 ๕.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่กำหนด
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป คนละ ๓๐๐ บาท
 
 ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภายในวันที่
 ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ งานบริหารงานบุคคล ชั้น ๑๐ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และเว็บไซต์
 www.cmru.ac.th หรือ www.personal.cmru.ac.th
 
 ที่อยู่ :  202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 Tel / Fax :  0 5388 5555
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com