ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพัฒนาที่ดิน รับ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2553)

กรมพัฒนาที่ดิน รับ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2553)
 รายละเอียด :   (สำเนา)
 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
 ด้วย กรมพัฒนาที่ดินจะดำ เนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
 เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) และนักวิชาการเผยแพร่
 ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11
 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ซึ่งออกตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงประกาศ
 รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 1.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน
 9,700 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่
 ก.พ. กำหนด
 
 2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
 2.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
 2.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สำนักงาน
 เลขานุการกรม
 
 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
 สอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศนี้
 
 4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้า
 รับการสอบแข่งขัน
 4.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
 หรือตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
 หน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
 (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
 ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
 ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี
 ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1)
 สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่
 สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 4.2ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียด
 เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศนี้
 
 5. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
 5.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ชั้น 3) กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ 10900 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.ldd.go.th
 5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.
 5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 จำนวน 200 บาท
 เมื่อสมัครสอบแข่งขันแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่
 มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืน
 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขันแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
 ทุจริตนั้น
 5.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกัน
 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รู ป
 (2) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
 Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
 สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
 สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวัน
 ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 2 มิถุนายน 2553
 กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้
 นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
 ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
 (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (5) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ในระดับเดียวกันกับ
 ตำแหน่งที่สมัครสอบพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนา
 ถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรอง
 แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (2535) มายื่น
 ด้วย
 
 6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
 6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
 ตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
 อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษา
 ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ
 หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 6.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
 คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
 ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
 สอบนำมายื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
 ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
 7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
 การสอบ
 กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ
 แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน และทาง www.ldd.go.th
 
 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
 200 คะแนน
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
 ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำ แหน่งหน้าที่
 จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
 สอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์
 ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
 จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
 และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง
 สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 ก่อน ผู้ที่สอบผ่านตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (ภาค ค.)
 
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
 ตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
 ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
 ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
 คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้
 คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
 แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 11. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
 ในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
 ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้จะสามารถ
 นำไปใช้บรรจุในส่วนราชการอื่นได้ด้วย
 เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง
 กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือ
 พนักงานทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 30 เมษายน 2553
 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
 1.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
 ปริญญาโท ของ ก.พ.และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ
 (2) ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชา
 วิทยาศาสตร์กายภาพ
 1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัย ด้าน
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
 (2) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย
 ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบ
 ความชำนาญ จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
 ในการแข่งขันทางการค้า
 (4) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอด
 ความรู้ และร่วมดำเนินการ จัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้า
 ของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (5) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 (6) ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่
 น่าเชื่อถือ
 1.2.2 ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
 หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 1.2.3 ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 1.2.3 ด้านการบริการ
 (1) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 แก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 (2) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 30 เมษายน 2553
 2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
 2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
 ปริญญาตรี ของ ก.พ.และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ
 (2) ได้รับวุฒิปริญญาตรี
 2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 2.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกำหนด
 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ และการปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่
 ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
 (2) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์
 เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
 (3) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และ
 สรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการการ
 ดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น
 (4) สำ รวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงาน
 เผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
 (5) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และ
 ช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
 (6) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน แก่
 กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
 (7) ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่
 กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสาร
 ผลงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
 (8) กำกับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 (9) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร
 ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 (10) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการ
 เผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
 2.2.2 ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
 หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 2.2.3 ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 2.2.4 ด้านการบริการ
 (1) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ
 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
 (2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป  
 ที่อยู่ :  กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 Tel / Fax :  02-562-5100
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com