ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว รับ นิติกร (บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2553)

สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว รับ นิติกร (บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2553)
 รายละเอียด :   ด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง นิติกร
 ขอบข่ายงานในหน้าที่จะให้ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของสำนวนผัดฟ้อง/ฝากขัง สอบพยานและจดบันทึกคำพยาน นัดหมายพยาน เตรียมพยานและติดตามพยาน พร้อมทั้งติดตามผลการส่งหมาย รายงานผลการพิจารณาของศาล คัดคำสั่ง / คำพิพากษา ช่วยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในสำนวนคดี ช่วยจัดทำและยื่นคำฟ้อง คำให้การ คำคู่ความและบัญชีพยาน ติดตามงานคดีและจัดทำรายงานคดี สรุปความเห็นเสนอพนักงานอัยการ ช่วยพนักงานอัยการเตรียมและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยประสานงานกับตัวความ พนักงานสอบสวน และพยานบุคคล ช่วยบันทึกถ้อยคำพยานตามคำซักถามของพนักงานอัยการ ช่วยร่างคำฟ้อง คำให้การ คำแก้อุทธรณ์ คำแก้ฎีกา งานคดีที่ไม่ยุ่งยาก และช่วยร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง บัญชีระบุพยาน แจ้งผลการดำเนินคดี แจ้งสิทธิผู้เสียหายหลังการยื่นฟ้องคดีอาญา ช่วยยกร่างแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ช่วยยกร่างการตอบข้อหารือและยกร่างตรวจร่างสัญญา ช่วยยกร่างคำชี้ขาดความเห็นแย้ง หรืองานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คัดคำเบิกความพยาน ร่างแผนงานและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาและคดีแพ่ง ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 จำนวนอัตราจ้าง 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/ เดือน
 ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
 สิ้นสุด 30 กันยายน 2553
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
 (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร
 ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
 
 3. การรับสมัคร
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4431-1876 , 0-4431-6023
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดย ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัครดังนี้
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 18 มิถุนายน 2553
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการในการประเมินสมรรถนะ
 สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการในการประเมินสมรรถนะ (สอบปากเปล่า) ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป (บอร์ดประชาสัมพันธ์) สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปากเปล่า) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา
 
 5. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ได้
 
 6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (สอบปากเปล่า) ตามลำดับคะแนน ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป (บอร์ดประชาสัมพันธ์) สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
 
 7. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) กำหนด และจะต้องมารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 นาฬิกา
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว. ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140  
 Tel / Fax :  0-4431-1876 , 0-4431-6023
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com