ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับพนักงานราชการ (บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2553)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับพนักงานราชการ (บัดนี้ - 4 มิ ถุนายน 2553)
 รายละเอียด :   ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
 ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในส่วนสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
 และป่าชายเลน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
 วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
 พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
 กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
 ดังต่อไปนี้
 
 กลุ่มงาน/ชื่อตำแหน่ง
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการประมง
 
 กลุ่มงานบริการ
 ชื่อตำแหน่ง กะลาสี เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 กลุ่มงานเทคนิค
 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง นายช่างเครื่องเรือ
 
 1. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1)
 
 อัตราว่างและค่าตอบแทน
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต อัตราว่าง 2 อัตรา
 (1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท และเงินเพิ่ม
 การครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 (2) ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ
 ชั่วคราว 1,500 บาท
 
 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง อัตราว่าง 4 อัตรา
 (1) นักวิชาการประมง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 1,500 บาท
 (2) กะลาสี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 6,100 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,100 บาท
 (3) นายช่างเครื่องเรือ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7,010 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 1,500 บาท
 
 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา อัตราว่าง 2 อัตรา
 (1) เจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,010 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 1,500 บาท
 (2) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,010 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 1,500 บาท
 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 
 ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
 เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
 พรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำ
 ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานเรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
 ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 
 3. การรับสมัคร
 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 - สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (ศูนย์สอบที่ 1)
 51 หมู่ 8 ถนนอ่าวมะขาม-แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร 0 7639 1128, 0 7639 1438
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศูนย์สอบที่ 2)
 309 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร 0 3866 1693-4
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศูนย์สอบที่ 3)
 158 หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 0 7432 4205, 0 7430 7079
 กรณีสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
 ของหน่วยงานที่รับสมัครและให้ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ให้หน่วยงานที่รับสมัครภายในวัน
 และเวลารับสมัคร ดังนี้
 - สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 เว็บไซต์ www.pmbc.go.th
 อีเมล์ pmbc@dmcr.go.th
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 เว็บไซต์ www.emcor.dmcr.go.th
 อีเมล์ emcrc@dmcr.go.th
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
 เว็บไซต์ www.smcrrc.go.th
 อีเมล์ smcrc@dmcr.go.th
 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1)
 
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่
 เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน
 (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดย
 จะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4 มิถุนายน 2553
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ
 หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
 ประกาศนียบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
 ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน อย่างล่ะ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครตาม (1)-(5) ทาง
 ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษให้ถือวันและเวลาที่หน่วยงานผู้รับสมัครนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับ
 หลักฐานก่อนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2553
 
 3.3 ค่าสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
 3.3.1 ตำแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท 100 บาท
 3.3.2 ตำแหน่งที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ชั้นสูง(ปวส.) หรือวุฒิต่ำกว่านี้ 50 บาท
 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
 หน่วยงานที่รับสมัคร และให้ส่งใบนำฝากเงินธนาคารทางโทรสารไปยังหน่วยงานที่รับสมัครพร้อมแจ้งชื่อ
 และนามสกุลผู้สมัคร ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ดังนี้
 - สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
 เลขที่บัญชี 805 – 6 – 01848 - 4
 โทรสาร 0 7639 1127, 0 7639 1051
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง
 เลขที่บัญชี 218 – 6 – 05768 - 9
 โทรสาร 0 3866 1693 - 4
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา
 เลขที่บัญชี 901 – 6 – 05760 - 9
 โทรสาร 0 7431 2557
 เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
 สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
 
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
 อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
 การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
 ชายฝั่ง จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครดังกล่าว
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน
 เวลา สถานที่ ในการประเมิน
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553
 ณ หน่วยงานที่รับสมัคร ดังนี้
 - สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน www.pmbc.go.th
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก www.emcor.dmcr.go.th
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง www.smcrrc.go.th
 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วย
 วิธีการประเมินดังนี้
 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 1. ความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ 60 คะแนน
 2. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 10 คะแนน
 3. การคิดการวิเคราะห์ 15 คะแนน
 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
 5. การสื่อสารโดยการพูด 5 คะแนน
 รวม 100 คะแนน
 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการ
 ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
 เท่ากันให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้
 อยู่ในลำดับสูงกว่าก็ได้
 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน
 สอบ ณ หน่วยงานที่รับสมัคร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ดังนี้
 - สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน www.pmbc.go.th
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก www.emcor.dmcr.go.th
 - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง www.smcrrc.go.th
 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับ
 แต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com