ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับ วุฒิปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2553)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับ วุฒิปริญญาตรี - เอก ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2553)
 
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคลากรร่วมงานในตำแหน่งงานว่างต่าง ๆ ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ในสายบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 
 - หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ หรือเคมีฟิสิกส์ โดยระดับปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเคมี
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 3. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาด้านสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณสุขและสุขภาพ
 
 - หากมีความชำนาญทางด้านวิชาสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 4. อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขากายภาพบำบัด) และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากายภาพบำบัด)
 
 5. อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการแพทย์แผนจีนหลักสูตร 5 ปี
 
 - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นอย่างดี
 
 6. อาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
 
 - มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย์ ที่เน้นทางด้านโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านเชื้อรา แบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ธนาคารโลหิต
 
 7. อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาล และปริญญาโท การพยาบาลสุขภาพจิต หรือการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลแม่และเด็ก การผดุงครรภ์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลครอบครัว
 
 - หรือวุฒิปริญญาโท ทางการพยาบาล หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานการพยาบาลในหอผู้ป่วย หรือในชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิต และ/หรือจิตเวช หรือที่มีประสบการณ์การทำงานในหอผู้ป่วย ทางสูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ นรีเวชศาสตร์ และการพยาบาลครอบครัว
 
 - หรือวุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาล การสาธารณสุข อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
 
 8. อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ 8 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวุฒิปริญญาโท/เอก ด้านเภสัชวิทยา เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชเคมี เภสัชเวท
 
 9. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
 
 - มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือสถานบริการที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
 
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการบริหารโรงพยาบาล หรือการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
 
 10. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 
 - วุฒิปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 11. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีน
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาจีน วรรณคดีจีน ธุรกิจ การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ
 
 12. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือถ้าสำเร็จการศึกษาทางด้านภาษา ศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - วุฒิปริญญาเอก ด้านภาษาศาสตร์
 
 - ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 13. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ทางภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
 
 14. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาทางด้านสิ่งแวดล้อม
 
 - โดยต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาด้านสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 
 15. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการโรงแรม หรืออุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว หรือ
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และปริญญาโท ด้านการโรงแรม หรืออุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
 
 16. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยในระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ คณะนิเทศศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี ไมจำกัดสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ดี
 
 - มีความสามารถในการร่าง-พิมพ์หนังสือต่าง ๆ และโต้ตอบจดหมายได้เป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารบรรณ งานธุรการ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 18. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี การเงิน
 
 19. นักวิชาการการศึกษา แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา หลักสูตรและการสอน วัดผลการศึกษา วิจัยทางการศึกษา
 
 - มีความสามารถในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งการสืนค้นข้อมูลทาง Internet และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access
 
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ กองบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1142, 1143, 1448 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 
 ที่อยู่ :  18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
 Tel / Fax :  0-2312-6300 ต่อ 1142, 1143, 1448
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com