ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก รับ ครูผู้สอน (บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2553)

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก รับ ครูผู้สอน (บัดนี้ - 22 ตุลาคม 255 3)
 
 รายละเอียด :   ด้วยโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ
 กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกพนักงานราชการ
 และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
 ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
 พื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
 พนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1.1 ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 (1) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้
 ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
 (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์
 (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (30 กันยายน 2555)
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟื่อน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่
 เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
 ที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
 หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนและท้องถิ่น
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 2.2.1 ตำแหน่งครูผู้สอน
 (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองและ
 กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสาขาวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่ประกาศรับสมัคร
 (2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
 ประกอบวิชาชีพครูที่ออกให้โดยคุรุสภา
 (3) มีประสบการณ์ทำงานหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
 การศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า
 6 เดือนนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (ยกเว้นกรณีไม่มีผู้มีประสบการณ์ทำงานตามประกาศรับสมัครมาสมัคร ให้
 รับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้)
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2553
 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด (รับรองความถูกต้องด้วยตนเอง) ดังนี้
 (1) ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่าง
 รอการอนุมัติ” (ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องได้รับอนุมัติปริญญา หรือประกาศนียบัตร ภายในวันที่เปิดรับสมัครวัน
 สุดท้าย)
 (2) ในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 ครูที่ออกให้โดยคุรุสภา (กรณีสมัครในตำแหน่งครูผู้สอน)
 (3) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ
 (4) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ที่อยู่ไม่หมดอายุ)
 (5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5
 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 (6) ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 (7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อ
 สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 (8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่ามีประสบการณ์การทำงานหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานใน
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 และมีผลการปฏิบัติงานดี จำนวน 1 ฉบับ (ตามแบบที่แนบ)
 3.3 การยื่นใบสมัคร
 (1) ผู้สมัครขอรับใบสมัครและจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน
 ประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่กำหนด ณ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 (2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดทุกประการ
 (3) ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 3.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน - บาท ทั้งนี้เมื่อสมัครและชำระ
 ค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3.5 เงื่อนไขในการสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
 และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
 ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
 สอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และ
 การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก จะไม่คืนค่าธรรมเนียม ใน
 การสมัครสอบแต่อย่างใด
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภายใน วันที่
 27 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
 
 
 ที่อยู่ :  ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  
 Tel / Fax :  
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com