ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง รับ ครูผู้สอน (บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2553)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง รับ ครูผู้สอน (บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2553)
 รายละเอียด :   ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
 พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
 ราชการ ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
 กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 122 / 2550 สั่ง ณ วันที่ 6
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี
 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 (1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 (3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 (4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน 28 วัน
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
 เลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
 ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
 ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปา
 หล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ในวันและ
 เวลาราชการ
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 × 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือ
 หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ” จำนวน
 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ในกรณีที่ชื่อ
 – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน ) อย่างละ 1 ฉบับ
 (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
 ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
 อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้
 ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรร
 หาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
 ประเมินสมรรถนะ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
 สมรรถนะ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 63/1 หมู่ 5
 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0 3586 5319
 
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตาม
 เอกสารแนบท้ายประกาศ
 
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้
 คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดย
 เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวม
 เท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน
 ภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็ นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน
 คุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร
 
 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
 ตามลำดับคะแนน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
 เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 0 3586 5319 โดยบัญชีรายชื่อ
 ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อสรรหาและเลือกสรร ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่
 วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 
 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
 กำหนด
 
 เอกสารแนบท้ายประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2553
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
 พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
 
 • พนักงานราชการประเภททั่วไป (ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
 วิชาเอก การศึกษาพิเศษ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 (1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 (3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 (4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 1. ความรู้
 1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
 1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
 1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 2. ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้าน
 การเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ
 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
 ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและ
 เสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการ
 ทำงานเป็นทีม
 
 รายละเอียดตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
 
 พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา
 ทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2554
 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
 
 • ประเมินสมรรถนะ
 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 
 • ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหา
 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรร
 หาและเลือกสรร ภายใน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
 • รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
 
 *************************************  
 ที่อยู่ :  เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000  
 Tel / Fax :  0 3586 5319
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com