ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลสวนปรุง รับ พยาบาล, นักกายภาพบำบัด (บัดนี้ - 5 พฤศจิกายน 2553

โรงพยาบาลสวนปรุง รับ พยาบาล, นักกายภาพบำบัด (บัดนี้ - 5 พฤศจ ิกายน 2553)
 
 รายละเอียด :   ด้วย โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือจัดจ้างเป็นพนักงาน
 ราชการประเภททัวไป ฉะนัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง
 หลักเกณฑ ์ วิธีการ และเงอนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
 พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และคำสังกรมสุขภาพจิต ที
 ๖๔๒/๒๕๕๓ ลงวันที ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรือง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนาม
 ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี
 
 ๑ กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 ชือตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 
 ลักษณะงานทจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกยวกับ
 หน้าทีความรับผิดชอบหลัก
 - ทำหน้าทีพยาบาลประจำการ รับผิดชอบเกียวกับการบริหารและบริการทางการพยาบาล
 ผู้ป่วยใน ด้านการรักษา ฟืนฟู ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนางาน
 วิชาการและประกันคุณภาพบริการพยาบาล
 ด้านปฏิบัติการพยาบาล
 (๑) ประเมินภาวะสุขภาพ ให้การวินิจฉัยทางการพยาบาล จำแนกความรุนแรงของปัญหาหรือ
 วิกฤติของผู้ป่วย วางแผนการพยาบาล กำหนดกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือและประเมินผล
 การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวได้ครอบคลุมปัญหาทางด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ
 (๒) สังเกต บันทึกและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่ วยอย่างต่อเนืองตลอด๒ ๔ ชัวโมง
 (๓) เตรียมผู้ป่วยและประสานการส่งต่อกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
 (๔) ติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย ทังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมใน
 ครอบครัวและชุมชน
 ด้านการให้ความรู้และวิชาการ
 (๑) ให้สุขภาพจิตศึกษารายบุคคลและกลุ่มแก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลทัวไป
 (๒) ศึกษาและร่วมมือในการทำวิจัยทางการพยาบาล
 (๓) สอนและเป็นทีปรึกษาแก่นักศึกษา/ผู้มาศึกษาดูงาน
 (๔) ปฐมนิเทศ/สอนผู้มาปฏิบัติงานใหม่
 (๕) ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แก่ผู้ป่ วยและญาติ
 (๖) ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือและแกปั้ญหาแก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล
 อัตราว่าง ๖ อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี
 
 ๒ กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 ชือตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 (๑) ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดแก่
 ผู้รับบริการ เพือให้ได้รับบริการทีถูกต้องเหมาะสม
 (๒) คัดกรอง ตรวจประเมินและวิเคราะห์ปัญหา ผู้รับบริการทีมีความบกพร่องหรือพิการทางด้าน
 ร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเด็กเพือนำไปวางแผนให้บริการ ส่งเสริม ป้ องกัน
 บำบัด และฟืนฟูสมรรถภาพ
 (๓) บำบัด ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมและป้องกัน ผู้รับบริการทีมีความบกพร่องหรือพิการ
 ทางด้าน
 ร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก เพือพัฒนาทักษะกิจกรรมการดำเนินชีวิต
 (๔) ปฏิบัติการด้านกิจกรรมบำบัด ในการออกแบบ ผลิต ดัดแปลง ประยุกต์อุปกรณ์ เครืองช่วย
 เครืองดามมือ สภาพบ้าน ที่ทำงานและชุมชน ของผู้รับบริการ ที่มีความบกพร่องหรือพิการ
 ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก
 (๕) ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟืนฟู สุขภาพประชาชน หรือบริการอืน ๆ ทางด้านกิจกรรมบำบัด
 เพือให้มีสุขภาพทีดีขึน
 (๖) นิเทศงานและให้ความรู้แก่นักศึกษากิจกรรมบำบัดและเวชกรรมฟืนฟู
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 
 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 (๑) ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชันหนึง
 (๒) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการดูแลผปู้ ่ วยหรือผ่านการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ
 จากสถานศึกษา
 
 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
 (๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํากว่านีทางด้านกิจกรรมบำบัด
 (๒) ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
 
 ผู้ประสงคจ์ ะสมัคร ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ทีฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง
 จังหวัดเชียงใหม่ ตังแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 ที่อยู่ :  โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่  
 Tel / Fax :  
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com