ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2553)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 18 พฤศจิกายน 2553)
 รายละเอียด :   ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่อัตรา ๙๗๙๖ จำนวน ๑ อัตรา อาศัยอานาจตามคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๕๕๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอานาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ๑. สังกัดที่เข้าปฏิบัติงานและตาแหน่ง
 
 สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 - ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๑ อัตรา (เลขที่อัตรา ๙๗๙๖)
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 
 ๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
 
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป
 
 (๑) มีสัญชาติไทย
 
 (๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 
 (๔) สาเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กำหนด
 
 (ข) ลักษณะต้องห้าม
 
 (๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 
 (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. กาหนด
 
 (๓) เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น
 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
 (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 (๗) เคยจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
 (๘) ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้
 
 (๑๐) เคยกระทาทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทาการทุจริตในการสอบระหว่าง การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 ๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ทางด้านสาขาเทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 ๒. มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่าย, อุปกรณ์เครือข่าย
 
 ๓. มีความรู้ในวิชาการเขียนชุดคาสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ สามารถปรับปรุงและแก้ไขแฟ้มข้อมูล
 
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งดูแลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 
 ๕. มีความรู้ความสามารถในวิชาการโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่ปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 ๖. มีความรู้ความสามารถควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในด้านพัฒนาระบบงาน
 
 ๗. มีความรู้ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 
 ๘. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับดี
 
 ๓. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และต้องผ่าน การพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันปิดรับสมัคร สาหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กาลังเรียน” “รอผลการสอบ” วิทยาลัยนานาชาติจะไม่รับพิจารณา
 
 ๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกาหนด
 
 ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม – ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สานักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ในวันและเวลาราชการ
 
 ๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในการสมัคร ต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ตรงตามที่วิทยาลัยนานาชาติระบุไว้ หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่พิจารณา
 
 ๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
 
 ๖.๒ หลักฐานการศึกษาฉบับจริงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ระบุไว้พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
 
 ๖.๓ กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฉบับจริงมาแสดงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 
 ๖.๔ บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 
 ๖.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 
 ๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน ๔๐ บาท
 
 ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 
 วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 ๙. กาหนดการคัดเลือก
 
 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 
 ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
 
 - สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 
 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
 
 ๑๐. ประกาศผลการคัดเลือก
 
 วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สานักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ หรือทาง http://buuic.buu.ac.th
 
 อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องทาสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย และสัญญาค้าประกัน ณ สานักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจัดหาบุคคลดังนี้เป็นผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาฯ ตามลาดับ ดังนี้
 
 ๑. บิดามารดา (ที่แท้จริง) หรือ
 
 ๒. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของพนักงานวิทยาลัย
 
 
 
 
 ที่อยู่ :  169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  
 Tel / Fax :  
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com