ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา , คนงาน

เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา , คนงาน
 
 รายละเอียด :   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา
 และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี( พ.ศ. 2552 – 2555 ) ของเทศบาล
 ตำบลบ้านฉาง อาศัยความตามข้อ 4,18,19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
 และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง 2 อัตรา ดังนี้
 
 สำนักปลัดเทศบาล ( ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ )
 1. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 
 กองช่าง ( ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป )
 1. คนงาน จำนวน 1 อัตรา
 
 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่ง
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
 13 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
 เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
 สำหรับพนักงานเทศบาล
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
 อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ในวันทำสัญญาจ้าง
 10. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
 สำหรับตำแหน่ง
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานจ้างตำแหน่งต่าง ๆ
 
 ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ขับเครื่องจักรขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการขับรถยนต์
 ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรขนาดเบา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี
 หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 2. มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับ
 รถยนต์ตามกฎหมาย (ใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่2)
 อัตราค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้รับเงินเดือนละ 5,760 บาท
 
 ชื่อตำแหน่ง คนงาน
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความจำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ
 อัตราค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้รับเงินเดือนละ 5,080 บาท
 
 3. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553 -
 5 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง
 
 4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
 4.1 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง
 4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัคร
 4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
 ไม่เกิน 3 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จำนวน 3 ใบ
 4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
 4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
 กำหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันรับสมัคร
 4.7 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ เป็นต้น
 4.8 หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี)
 4.9 ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่2) กรณีตำแหน่งพนักงานขับ
 เครื่องจักรขนาดเบา
 
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
 การประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และทำการ
 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
 จังหวัดระยอง
 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
 เทศบาลตำบลบ้านฉาง จะยึดถือหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการ
 ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับสมัคร ซึ่งจะทำการประเมินสมรรถนะโดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 (ก) ความรู้ของผู้สมัครในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 (ข) ความสามารถหรือลักษณะเฉพาะของผู้สมัคร คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 (ค) คุณลักษณะอื่น ๆ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้สมัครรายใด ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
 บ้านฉาง ต้องได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน
 วันที่17 พฤศจิกายน 2553
 
 8. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 เทศบาลตำบลบ้านฉาง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนน
 สูงสุดลงมาตามลำดับและจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
 
 9. การแต่งตั้ง
 ผู้ได้รับการเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ในแต่ละ
 ตำแหน่งสำหรับอัตราค่าตอบแทนนั้น จะได้รับตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่คณะกรรมการกลาง
 พนักงานเทศบาลกำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
 พนักงานจ้าง ดังนี้
 9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนไม่สูงกว่าขั้น 5,760 บาท
 9.2 พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าตอบแทนไม่สูงกว่าขั้น 5,080 บาท
 
 10. ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง
 พนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไปมีระยะเวลาการทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
 
 ที่อยู่ :  เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com