ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วัฒนา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเ ป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ระยะ4 ปี (2553-2556 )
  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
          1. ตำแหน่งที่รับสมัคร  รวมจำนวน 1 ตำแหน่ง  2 อัตรา ดังนี้
              1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)            จำนวน    2  อัตรา
          2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก
  ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าไหน่
  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้
     
  053017567-8  กองการศึกษา
 
 
 
 
 
 
  ประกาศ  เทศบาลตำบลป่าไหน่
  เรื่อง    รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
  ...........................................................................
   ด้วย  เทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ระยะ4 ปี (2553-2556 ) โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
   1. ตำแหน่งที่รับสมัคร  รวมจำนวน 1 ตำแหน่ง  2 อัตรา ดังนี้
   1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2  อัตรา
   2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก  ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าไหน่ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้
       (1) มีสัญชาติไทย
       (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี   และไม่เกิน 60 ปี  (นับถึงวันที่รับสมัคร)
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
       (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่
              สมประกอบ   หรือเป็นที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น   สำหรับพนักงานเทศบาล
   (4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
   (4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
   (4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รับเกียจแก่สังคม
   (4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
   (4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
       (5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ   ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือถูกพักงานของ
   องค์กรของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐหรือส่วน
   ราชการอื่นและกรุงเทพ ฯ
       (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น
       (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะทำความผิดทางอาญา
   เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       (8) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือ
   หน่วยงานอื่นของรัฐ
       (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       (10) มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่คณกรรมการกลาง
   พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
  /(11)ไม่เป็นผู้...
  - 2 -
 
       (11)ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย   หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็ก
   หรือละเมิดสิทธิเด็ก
       (12) แพทย์ให้การรับรองว่ามีสุขภาพจิตดี  สุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  ไม่เป็นผู้
   วิกลจริต   หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
   3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     (3.1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
   4. การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
  (4.1) ให้ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   เทศบาลตำบล       ป่าไหน่   เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โดยสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่  วันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน  2553   08.30น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
   
   5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
     (5.1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6
              เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป  และผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร  จำนวน 1 รูป
                                          ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวคัดเลือก  จำนวน  2  รูป
       (5.2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
       (5.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
       (5.4) ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526)
                ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จำนวน  1 ฉบับ (ฉบับจริง)
       (5.5) สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญา  หรือระเบียนผลการเรียนอย่างหนึ่งอย่างใดที่
   แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก  โดยต้องสำเร็จ
               การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคือวันที่ 4 พฤศจิกายน
                                          2553  จำนวน  1  ฉบับ
       (5.6) สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จำนวน
   1  ฉบับ
       (5.7) ผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการต้องมีหนังสือรับรองของ
   ผู้บังคับบัญชา  เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก  หากผู้สมัครรายใดไม่นำหนังสืออนุญาต
                                               ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกจะไม่มีสิทธิคัดเลือก  หรือถ้าเป็นผู้คัดเลือกแข่งขันได้
                                               จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกแข่งขันได้
   
 
 
  /(5.8) เทศบาล...
  - 3 -
 
       (5.8) เทศบาลตำบลป่าไหน่ไม่รับสมัครผู้คัดเลือกและไม่ให้ผู้สมัครคัดเลือกสำหรับ
                พระภิกษุหรือสามเณร  ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
  2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก  ที่ มท.0311/ว 5626  ลงวันที่  23  มกราคม  2550  และ
  ความในข้อ 5 ของคำสั่งของมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  21  กันยายน  2521
   สำหรับการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้  ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจคัดเลือกและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน   เทศบาลตำบลป่าไหน่จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือก  
   ผู้สนใจสมัครคัดเลือก   สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   เทศบาลตำบลป่าไหน่   ในวันที่  4  - 12   พฤศจิกายน  2553   ในวันและเวลาราชการ
   6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
  - ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก                    คนละ  100  บาท
   เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว
   7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  รายละเอียดวิชาที่สอบ  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
  การสอบ  วันสอบแข่งขัน
   จะประกาศให้ทราบ  ณ   เทศบาลตำบลป่าไหน่    ตำบลป่าไหน่    อำเภอพร้าว    จังหวัดเชียงใหม่    ในวันจันทร์ ที่  15  พฤศจิกายน   2553
   8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
   - หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  ภาค  มีดังนี้
   8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)    (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
   8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
   9. วัน  เวลา  และสถานที่สอบ
   - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)  ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2553  เวลา 09.30  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไหน่  ชั้น 2
   ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)  วันที่  22 พฤศจิกายน 2553 เวลา  15.00 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่
   - สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา  09.30 น.    เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไหน่    ชั้น 2
   ประกาศผลสอบ   ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553    ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่    
   10. เกณฑ์การตัดสิน
   ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรรที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  กำหนด
 
 
  /11. การขึ้นบัญชี...
  - 4 -
 
   11. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกแข่งขันได้
 
   เทศบาลตำบลป่าไหน่  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ฯ ได้  โดยเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ   ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ฯ ได้  เทศบาลตำบลป่าไหน่จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี    แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งดังกล่าวนี้อีก   และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ฯ ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขัน ฯ ได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  
 
  12. การบรรจุและแต่งตั้ง
   12.1ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งและอัตราว่างของเทศบาลตำบลป่าไหน่  ตามลำดับที่ที่ขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  
  12.2 ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรและทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเรียบร้อยแล้ว จะได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 2554 ที่ ก.ท.กำหนด   5,080 บาท (ห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) และเงินเพิ่ม 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  12.3 เทศบาลตำบลป่าไหน่จะไม่บรรจุแต่งตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
  12.4 เงื่อนไขอื่นๆ หรือการตีความและการวินิจฉัยเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ที่เทศบาลตำบลป่าไหน่ แต่งตั้งและมติของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  ถือเป็นที่สุด
 
 
                                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
   
                                                ประกาศ   ณ   วันที่   19 ตุลาคม พ.ศ. 2553
 
 
                                                                                              (นายสวาท   เนรวรรณ์)
                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com