ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 รับสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2553

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0202.2/9621 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่
 1. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของ Microsoft office ได้ทุกโปรแกรม
 3. จัดเก็บรวบรวมประมวลผลและรายงานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 4. การจัดทำ และออกแบบระบบงานให้กับส่วนราชการ
 5. ติดต่อประสานงาน กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
 
 คุณสมบัติ
 
 วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท สัญญาจ้างรายปี
 
 1.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 1.1 มีสัญชาติไทย
 1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
 
 2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 2.2 วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 2.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) และใบผ่านการรับราชการทหาร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 3. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จะทำการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และประกาศผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 และจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
 
 4.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ
 ประเมินดังนี้
 1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
 4. มนุษยสัมพันธ์
 5. ทัศนคติ แรงจูงใจ
 
 
 5. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
 6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้ายสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10
 
 7. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และ
 บูรณาการการศึกษาที่ 10 กำหนด
 
 
 
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ถนนดำรง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2553 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
 สอบถามได้ที่ 076 - 222800 ต่อ 0
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com