ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับ พนักงานราชการ (บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2553)  จำนวน 7 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับ พนักงานราชการ (บัดนี้ - 9 ธันวา คม 2553)  จำนวน 7 อัตรา
 
 ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
 และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ
 ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
 เป็นพนักงานราชการ จำนวน ๗ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-
 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 ๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ๒. นักจัดการงานทั่วไป
 ๓. บรรณารักษ์
 ๔. นักทรัพยากรบุคคล
 ๕. ครูพี่เลี้ยง
 ๖. นักเทคนิคการแพทย์
 ๗. นักวิชาการเงินและบัญชี
 มีรายละเอียดกลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สมรรถนะที่ประเมินค่าตอบแทน
 สถานปฏิบัติงาน ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และอาจได้รับการต่อสัญญาอีก
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
 ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่ง
 ๗ ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวัน เวลาราชการ
 โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี อำเภอเมือง
 จังหวัดราชบุรี โทร.๐ ๓๒๓๑ ๐๓๖๘ ต่อ ๒๓๑๗
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐.-บาท
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน
 (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ
 จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
 ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือ
 รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่
 ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่มีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
 และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
 ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
 หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และศูนย์อนามัย ๔ ราชบุรี
 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่
 ในการประเมินสมรรถนะ
 ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี หรือทางเว็บไซด์ http://hpc4.anamai.moph.go.th
 - สอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมศรีตรัง/ กระดังงาและราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
 ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
 - ประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบตัวอย่างงาน
 ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า และห้องประชุมกาซะลอง ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี
 - ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
 - ทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 - ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัคร โดยผู้ที่จะเข้า
 รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบตัวอย่างงาน) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
 ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 - การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน และการทดสอบตัวอย่างงาน
 ๑๐๐ คะแนน) เพื่อประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ)
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ๖.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
 ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในการสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน
 ให้ผู้ที่ได้คะแนนในการสอบ ทดสอบตัวอย่างงานมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
 ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 ๖.๓ การจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนไว้ที่ศูนย์อนามัย
 ที่ ๔ ราชบุรี และทางเว็บไซด์ http://hpc4.anamai.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
 ไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
 เลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี กำหนด
 ๙. สิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 
 เบอร์โทรศัพท์  /Fex  0 3231 0368 ต่อ 2317

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com