ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานศาลปกครองประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 7 ตำแหน่ง (9-30 ธ.ค.53)

สำนักงานศาลปกครองประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเ ตอร์ปฏิบัติการ รวม 7 ตำแหน่ง (9-30 ธ.ค.53)
 ชื่อตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 อัตราเงินเดือน :  12,000 บาท
 ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง :  7 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา :  ปริญญาโท
 รายละเอียดวุฒิ :  (๑) ได้รับปริญญาโททางคอมพิวเตอร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับปริญญาโทที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ โดยต้องศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
 (๒) เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการระดับต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เป็นลักษณะงานที่ต้องการความรู้ทางวิชาการที่สามารถเรียนรู้พัฒนาขึ้นได้ การตัดสินใจภายใต้การกำกับดูแลและมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน
 ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และวางแผน กำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 (๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 (๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
 (๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 (๕) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 (๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
 (๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนางานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์
 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
 (๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง วางแผนกำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนชุดคำสั่งที่ยุ่งยากซับซ้อน และคู่มือคำอธิบายชุดคำสั่ง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
 ๒.๒ ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 ๒.๓ ด้านการประสานงาน
 (๑) ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (๒) อธิบายการดำเนินการ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
 ๒.๔ ด้านการบริการ
 ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบแข่งขันผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วโดยการทดสอบ ดังนี้
 ๑. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเนื้อหาวิชาดังนี้
 (๑) ระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network and Communication)
 (๒) การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์
 (๓) การพัฒนาโปรแกรมระบบงานในลักษณะ Web Application
 (๔) การวิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการฐานข้อมูล
 (๕) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
 ๒. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามข้อ ๑ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน จึงจะมีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป
 ทักษะ/สมรรถนะ :  ๑. สมรรถนะหลักของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ประกอบด้วย
 (๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 (๒) ใฝ่รู้พัฒนาตนเอง
 (๓) จิตสำนึกบริการ
 (๔) การทำงานเป็นทีม
 (๕) คุณธรรม จริยธรรม
 (๖) ความคิดเชิงองค์รวม
 ๒. สมรรถนะในงาน ประกอบด้วย
 (๑) ความรอบรู้ในงาน ได้แก่
 (๑.๑) มีความรู้ในวิชาการเขียนคำสั่งให้เครื่อง
 คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 (๑.๒) มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ ด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศบนเว็บ (Web - based Application) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
 เป็นต้น
 (๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงาน วิธีการทำงาน รวมถึงการริเริ่มเพื่อการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 (๓) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีหรือใช้สื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับเรื่องในการถ่ายทอด ชักจูง โน้มน้าวบุคคลอื่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนความคิดเห็นของตน
 (๔) การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการกำหนดลักษณะ ประเภทของข้อมูลและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถจำแนก จัดระบบข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะและประเภทของงานที่ต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
 
 เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com