ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ธ.ค. 53

ด้วย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จ ะรับสมัคร
 บุคคลเพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระดับประจำแผนก ปฏิบัติหน้าที่
 ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๔ อัตรา  ดังนี้
 
                    ๑. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ  แผนกฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพ
 
 กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  จำนวน ๒ อัตรา  โดยมีคุณสมบัติ
 
                         ๑.๑ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทคโนโลยี
 
 เครื่องกลหรือเทคโนโลยีการผลิต หรือช่างอุตสาหกรรม (ช่างโลหะ) จำนวน ๑ อัตรา
 
                         ๑.๒ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 (เทคโนโลยีเครื่องกล)  หรือเทคโนโลยีเครื่องยนต์กำลัง จำนวน ๑ อัตรา  
 
                         ๑.๓ อายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี  (นับถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๓)
 
                         ๑.๔ เพศชาย  (ต้องพ้นพันธะทางราชการทหารแล้ว)
 
                    ๒. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ แผนกฝึกอาชีพทั่วไป ศูนย์ฝึกอาชีพ
 
 กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  จำนวน ๒ อัตรา  โดยมีคุณสมบัติ  
 
                         ๒.๑ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์)  
 
 หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล) หรือเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
 
 และมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี                              
 
                                ๒.๒ อายุระหว่าง ๑๘ - ๓๕ ปี  (นับถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)
 
                         ๒.๓ เพศชาย  (ต้องพ้นพันธะทางราชการทหารแล้ว)
 
                  ๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
 
                         ๓.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา                       ๑  ฉบับ
 
                         ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                               ๑   ฉบับ
 
                         ๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                 ๑   ฉบับ
 
                         ๓.๔ ใบรับรองแพทย์                                  ๑   ฉบับ
 
                         ๓.๕ ภาพถ่ายขนาด ๒ นิ้ว  จำนวน ๒ ภาพ  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
 
                         ๓.๖ สำเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางราชการทหาร
 
                         ๓.๗ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่ควรนำไปแสดง  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 
 ใบสำคัญการสมรส
                         ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องนำหลักฐานต้นฉบับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 
                    ๔.วิชาที่สอบและคะแนนสอบ
 
                       ๔.๑ วิชาเฉพาะตำแหน่ง๒๐๐  คะแนน
 
                             ๔.๑.๑ ภาคทฤษฎี๑๐๐  คะแนน
 
                             ๔.๑.๒ ภาคปฏิบัติ๑๐๐  คะแนน
 
                      ๔.๒ วิชาความรู้ทั่วไป๕๐  คะแนน
 
                            ๔.๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
 
 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
                            ๔.๒.๒ วิชาความรู้รอบตัว
 
                     ๔.๓ สัมภาษณ์๕๐ คะแนน
 
                 ผู้เข้าสอบต้องทำคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งให้ได้ร้อยละ ๖๐(๑๒๐ คะแนน)
 
 จึงถือว่าสอบผ่านและต้องเข้าสอบทุกวิชา โดยต้องทำคะแนนรวมให้ได้ร้อยละ ๕๐
 (๑๕๐ คะแนน)
 
                 ๕.ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกบุคคล
 
 กองกำลังพลฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
 เลขที่ ๔๒๐/๓ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
 
 โทร ๐ ๒๓๕๔ ๔๔๗๖  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันและ
 
 เวลาราชการ
                 ๖. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกได้ที่ แผนกบุคคลกองกำลังพล
 
 ฝ่ายนโยบายและแผนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือทาง
 
 www.thaiveterans.mod.go.th. ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
 
                 ๗. กำหนดการสอบคัดเลือก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
 
 (บางซ่อน)
 
                     ๗.๑ สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและวิชาความรู้ทั่วไป ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
 
 ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
 
                     ๗.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ มกราคม๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา
 
 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 
                    ๘.ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
 
 
 
                     
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com