ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัคร พนักงานวางผังเมือง (บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2553)

ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอน แก่น ประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมก ารบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกา รสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราช การ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรา ชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และก ารจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๔๙๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช การ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน
 ชื่อตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
 ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐.- บาท (อัตราว่าง ๑ ตำแหน่ง)
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามเอกสารแนบท้าย
 
 ๒. ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
 ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี ๙ เดือน โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่
 เกินครั้งละ ๔ ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 
 ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๘ ของระเบียบ
 สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ
 (๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 (๔.๒) วัณโรคในระยะเวลาอันตราย
 (๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 (๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
 รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ในการรับสมัครครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรร
 
 ๔. การรับสมัคร
 ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
 ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียว ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
 (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทะหารกองเกิน (ส.ด.๙) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จำนวน ๑๐๐.- บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 ๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดขอนแก่นจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบนั้นด้วย และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
 จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซท์ www.dpt.go.th/khonkaen
 ที่อยู่ :  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com