ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ชาย 12 อัตรา  เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 53

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ช าย ๑๒ อัตรา
   
 วันรับสมัครและคัดเลือก  ในวันเสาร์ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา  ๐๘๐๐  -  ๑๒๐๐
 
 ณ  สนามหน้า  บก.ฉก.ทพ.นย.  ค่ายเทวาพิทักษ์  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี
 
 ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เรื่อง   การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
 
                         หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ  เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน  สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน    ค่ายเทวาพิทักษ์    อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี    มีรายละเอียด  ดังนี้
 
                          ๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
                                 ๑.๑  เพศชาย   มีสัญชาติไทย    อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘   ปีบริบูรณ์     และไม่เกิน   ๓๐   ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร   (เกิดตั้งแต่ ๒๕ ธ.ค.๒๓  -  ๒๕ ธ.ค.๓๕)
 
                                 ๑.๒  เป็นทหารกองหนุน  หรือทหารกองเกิน
 
                                 ๑.๓  บิดา  -  มารดา  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 
                                 ๑.๔  ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
                                 ๑.๕  มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า  ๑๖๐  เซนติเมตร  และน้ำหนัก  ๔๕  กิโลกรัม  ขึ้นไป
 
                                 ๑.๖  มีร่างกายแข็งแรง
 
                                 ๑.๗ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ  ทั้งนี้ต้องผ่านการทดสอบของ
                                           คณะกรรมการ     ดังนี้    
 
                                                           ๑.๗.๑  สาขาคอมพิวเตอร์ หลายอัตรา !!
 
                                                           ๑.๗.๒ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์
 
                                                           ๑.๗.๓ สาขาช่างก่อสร้าง
 
                                                           ๑.๗.๔ สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า/แก๊ส
 
                                                           ๑.๗.๕ สาขาผู้ประกอบอาหาร(กุ๊ก)
 
                                                           ๑.๗.๖ เจ้าหน้าที่จัดสวน  
 
                                 ๑.๘  ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า
 
                                 ๑.๙  ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน  (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
 
                                 ๑.๑๐  ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน   เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
 
                                 ๑.๑๑  ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ  และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
 
                                 ๑.๑๒ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  เมื่อได้รับการคัดเลือก
 
                          ๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 
                                 ๒.๑  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือใบแทน  ฉบับจริงและสำเนา
 
                                 ๒.๒  หนังสือสำคัญทหารกองเกิน  หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา
 
                                 ๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)  ของผู้สมัคร  และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา
 
                                 ๒.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  และชื่อสกุล  ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
 
                                 ๒.๕ ประกาศนียบัตร  หรือใบสุทธิ  หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ  หรือใบประกาศนียบัตร
                                            ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา
 
                                 ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตา  (ถ่ายไม่เกิน  ๓  เดือน) ขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป
 
                                 ๒.๗  หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง
 
                          ๓.  ช่องทางการรับสมัครและคัดเลือก
 
                                 ๓.๑  รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยส่งข้อมูลมาที่  TN2P@hotmail.com  ขั้นตอนการสมัคร
 
                                 ๓.๒ รับสมัครและคัดเลือกในวันเสาร์ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓    ตั้งแต่เวลา  ๐๘๐๐  -  ๑๒๐๐
 
                                           ณ  สนามหน้า  บก.ฉก.ทพ.นย.  ค่ายเทวาพิทักษ์  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี
 
                          ๔. ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัคร  ก่อนเวลา  ๐๘๐๐  เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการคัดเลือก
 
                          ๕. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก  ในวันพุธที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙๐๐  ณ  สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย.  ค่ายเทวาพิทักษ์  
                                อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี
 
                           ๖.  รายละเอียดสอบถามได้ที่   หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน   ค่ายเทวาพิทักษ์    อำเภอโป่งน้ำร้อน   จังหวัดจันทบุรี    
                                 โทร. ๐ -  ๓๙๓๒  -  ๖๘๙๕
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com