ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของ ตั้งแต่วันที่ 7-17 ธ.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สตูล 7-17 ธ.ค. 53
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๓ อัตรา
 
 ระหว่างวันที่  ๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
 
 ในวันและเวลาราชการ
 
 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๗๔๗๑๒๓๘๐
 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน-จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน ๓ อัตรา
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล     เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ลงวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗           จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ดังนี้
  ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร
      -  พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน ๓ อัตรา
  ๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
      ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้
       ๒.๑  มีสัญชาติไทย
       ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
       ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิต                ฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
          ๒.๔.๑  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
          ๒.๔.๒  วัณโรคในระยะอันตราย
          ๒.๔.๓  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
          ๒.๔.๔  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
          ๒.๔.๕  โรคพิษสุราเรื้อรัง
       ๒.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
       ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
       ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
      สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      ๓.๑  หน้าที่และความรับผิดชอบ
             ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปเกี่ยวกับถนนลาดยางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    โดยซ่อมแซมผิวจราจรที่เกิดการชำรุด   และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
      ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
             -  เพศชาย  อายุ  ๒๕ - ๓๕  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
             -  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
             -  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนลาดยางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
      ๓.๓  ระยะเวลาการจ้าง/ค่าตอบแทน
             กำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี  และได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๘๐.- บาท
  ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น ๑)  ตั้งแต่วันที่   ๗  ถึงวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๓   ในวันและเวลาราชการ  
  ๕.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองถูกต้อง  มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
      ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว   จำนวน ๓ รูป  
                                  (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)
      ๕.๒  สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ต้องจบการศึกษาก่อนวันเปิดรับสมัคร)   จำนวน ๑ ฉบับ
      ๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑ ฉบับ
      ๕.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน ๑ ฉบับ
      ๕.๕  สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร  (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
      ๕.๖  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนด   (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน)จำนวน ๑ ฉบับ
      ๕.๗  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  
  ๖.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา ๑๐๐.- บาท  (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะ       ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
  ๗.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จะประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า  ๕  วันทำการ   โดยปิดประกาศไว้  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         (ชั้น ๑)  และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรร
  ๘.  หลักเกณฑ์การเลือกสรร  
      ยึดหลัก  “สมรรถนะ”  ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  ประกอบด้วย
      ๘.๑  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ  ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
      ๘.๒  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ  ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
      ๘.๓  คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  ๙.  เกณฑ์การตัดสิน
      สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
  ๑๐. ประกาศผลการเลือกสรร
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยปิดประกาศไว้     ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น ๑)  โทร. ๐-๗๔๗๑-๒๓๘๐  ต่อ ๑๐๕
  ๑๑. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
      ๑๑.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรร              ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ    ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน           ลำดับสูงกว่า
       ๑๑.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี  แต่ถ้ามี        การสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
  ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
       ๑๒.๑ ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
       ๑๒.๒ ผู้ซึ่งได้รับการจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน       หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่น  ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 สัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์
 (นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com