ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ด่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้า  เจ้าหน้าที่การเงิน   บัญชี  และนักการภารโรง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธ.ค.53

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเล ือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้า
 ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง
 ชั่วคราวดังนี้ คือ
 
 1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
 1. นักการภารโรง ประจำโครงการโคนม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 กำแพงเพชร จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,130 บาท
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 กำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,780 บาท
 2. คุณสมบัติ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 2.1.1 มีสัญชาติไทย
 2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2.2 ลักษณะต้องห้าม
 2.2.1 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง
 2.2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
 คนเสมือนไร้ความสามารถ
 2.2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 2.2.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 2.2.5 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 2.2.7 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
 กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2.2.8 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่น
 2.2.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
 รัฐ
 2.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
 ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทาง
 จิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1)
 2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 2)
 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ และ
 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ระดับ ป. 4 จำนวน 20 บาท
 ระดับ ปวส. จำนวน 30 บาท
 5. เอกสารและหลักฐานที่จะนำไปยื่นในการสมัคร
 5.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
 5.2 วุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร
 จำนวน 1 ฉบับ
 5.3 หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
 5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5.7 สำเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
 5.8 ใบอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
 
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 (ผู้สมัครสามารถ
 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์  www.kpru.ac.th)
 
 7. วิธีการคัดเลือก
 แต่ละตำแหน่งจะทำการทดสอบภาคข้อเขียน และหรือภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความ
 เหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 8. วันเวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
 จะทำการคัดเลือกในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ดังนี้
 ตำแหน่ง
 เนื้อหาวิชาที่สอบและสถานที่สอบ
 ตำแหน่งนักการภารโรง
 ประจำโครงการโคนม คณะวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 กำแพงเพชร
 สอบภาคปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 ณ โครงการโคนม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏกำแพงเพชร
 สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 ณ โครงการโคนม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏกำแพงเพชร
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 ประจำงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 สอบภาคข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏกำแพงเพชร
 
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และแต่ละภาครวมกันแล้ว
 ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับที่
 และบัญชีผู้คัดเลือกได้ใช้ได้ 6 เดือน ตั้งแต่วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนี้อีกบัญชีคัดเลือกได้
 ครั้งนี้ก็เป็นอันยกเลิกไป
 
 11. การจ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจำนวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554
 
 12. ประกาศผล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 27 ธันวาคม 2553
 
 เอกสารหมายเลข 1
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 
 1. นักการภารโรง ประจำโครงการโคนม
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 - มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร การขับเครื่องยนต์
 การเกษตร และงานช่างต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณา
 เป็นกรณีพิเศษ
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 ประจำงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี
 - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. การบัญชี หรือ
 บริหารธุรกิจ
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. นักการภารโรง
 ทำความสะอาดคอกวัว ขับรถยนต์สำหรับขนสิ่งของภายในคอกวัว รีดนมวัว
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 1. งานในส่วนระบบบัญชี GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
 1.1 การนำส่งการเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
 1.2 พิมพ์รายงานทางการเงินอันเกี่ยวเนื่องจากระบบ GFMIS
 1.3 ดูแลระบบบัญชีในระบบ GFMIS
 1.4 ช่วยทำงบเดือนเงินงบประมาณแผ่นดิน
 2. งานในส่วนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 2.1 รับรายการโอนเงินจาก กยศ. และธนาคารกรุงไทย ภาคเรียนละ
 ประมาณ 2,500 คน
 2.2 ตรวจสอบรายละเอียดเงินโอนเข้าเป็นค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
 แต่ละคนตรงกับบัตรลงทะเบียนหรือไม่
 2.3 ตรวจสอบอย่างละเอียดและสรุปผล สำหรับนักศึกษาแต่ละคน
 ว่าส่วนไหนเป็นค่าลงทะเบียนส่วนไหนต้องคืนนักศึกษา ส่วนไหน
 ต้องคืน กยศ.
 3. งานในส่วนการรับลงทะเบียนผ่านธนาคารของนักศึกษา ทุกประเภท
 (ปกติ,กศ.บป.,ป.โท,ป.เอก,ป.บัณฑิต) (ภาคเรียนละประมาณ 4,000 คน)
 3.1 รับข้อมูลจาก web โอนเงินค่าลงทะเบียนจากธนาคารกรุงไทย
 3.2 แปลงข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล
 3.3 จัดลงเล่มใบเสร็จเล่มละ 50 คน
 3.4 จับคู่กับบัตรลงทะเบียนจริงและทำใบเสร็จรับเงินจาก นักศึกษาต่อไป
 4. งานรับเงินประจำวันจากนักศึกษาและบุคลากรต่าง ๆ
 4.1 รับเงินค่าลงทะเบียนพร้อมเรียกเก็บค่าปรับจากนักศึกษาทุกประเภท
 ที่มาชำระเงินด้วยตนเอง
 4.2 รับเงินค่าหอพัก , ค่าเช่าร้าน , เงินดูแลเด็กศูนย์เด็ก และอื่น ๆ
 ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com