ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ด่วน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2553

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือ กเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. วิทยากรระดับ 4 แผนระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 กองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ (วท.4 รค.1 กรค.ฝสท.)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 
 - มีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Development) เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 
 - มีความรู้ความสามารถด้านระบบจัดการฐานข้อมูล
 
 - มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็น Web Base Application ด้วยภาษา PHP และ JAVA
 
 - มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์
 
 - ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 2. พนักงานธุรการ ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 7,260 บาท จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางด้านพาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ปวท.หรือ ปวส.) ทางด้านพาณิชยการ บริหารธุรกิจ
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 
 - มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประมวลผลคำตามเกณฑ์ที่ กทพ.กำหนด
 
 - ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับการราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 3. พนักงานการเงิน ระดับ 4 แผนกพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด (พง.4 พธ.สพต.) และพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 แผนการตลาด สำนักพัฒนาธุรกิจ และการตลาด (พท.4 กต.สพต.) จำนวน 2 อัตรา
 
 3.1 (พง.4 พธ.สพต.)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ หรือบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์การเงิน หรือการวางแผนธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี โดยจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์แต่ไม่เกินอัตรา 21,510 บาท
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
 
 - ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับการราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 3.2 (พท.4 กต.สพต.)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการตลาด
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการตลาด หรืองานส่งเสริมการตลาดอย่างน้อย 1 ปี โดยจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ แต่ไม่เกินอัตรา 21,510 บาท
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
 
 - ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 4. วิทยากระดับ 4 (ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ) แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร สำนักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ (วท.4 วจ.สวพ.)
 
 - วุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศมาแสดงด้วย
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์แต่ไม่เกินอัตรา 21,510 บาท
 
 - หากมีประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ArcGIS, Python Script for GIS Analysis, Oracle, MATLAB, VB, VBA หรือมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Global Positioning System (GPS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 5. วิศวกรระดับ 4 (ด้านวิศวกรรมขนส่ง/วิศวกรรมโยธา) แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร สำนักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ (วศ.4 วจ.สวพ.)
 
 - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิศวกรรมโยธา
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนดที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน
 
 - หากมีประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ VISSIM, AIMSUN, ArcGIS, MATLAB, R, PERL, SPSS, LINDO, TP+Cube หรือมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลจราจรด้วย Global Positioning System (GPS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับการราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 หลักฐานในการสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
 
 - หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (กรณีหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานไม่ได้ ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มหนังสือแสดงประสบการณ์การทำงานเป็นหลักฐานในการสมัคร)
 
 หมายเหตุ หลักฐานการรับรองประสบการณ์ที่หน่วยงานออกให้ ต้องทำเป็นหนังสือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับความสามารถ ผลงาน ความประพฤติ วัน เดือน ปีที่เริ่มเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่กล่าวข้างต้น วันที่ออกจากงาน สาเหตุที่ออกจากงาน โดยผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองของหน่วยงานนั้น ๆ ลงนามรับรอง
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 
 - สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
 สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า ‘รับรองสำเนาถูกต้อง’ และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า
 
 สนใจเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
 วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
 
 1) เข้าไปที่เว็บไซต์  www.exat.co.th  หัวข้อ ‘สมัครงาน/ผลสอบ’ ‘สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต’
 
 2) ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่น ๆ ที่ กทพ.เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
 
 3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและแบบฟอร์มการชำระเงินนำไปชำระเงิน
 
 วิธีการชำระเงินในการสมัคร
 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 100 บาท โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ระบบออกให้ไปชำระเงินที่ธนาคารดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บของแต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งหลักฐานการชำระเงินให้ กทพ. ตามขั้นตอน (ผู้สมัครควรถ่ายเอกสารหลักฐานการชำระเงิน และเก็บไว้กับตนเองด้วย)
 
 วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงานและหลักฐานในการสมัคร
 
 ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัคร เอกสารอ้างอิงการสมัครงาน (ซึ่งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว) และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ ทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน หรือ EMS ไปที่แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า ‘สมัครงาน’ ภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 (พิจารณาจากวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์) ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น
 
 ที่อยู่ :  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com