ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญเรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธ.ค. 53

ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 
 
 ด้วย  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ   มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น
 ลูกจ้างชั่วคราว ( รายเดือน )    สังกัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญ     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่   กค ๐๕๒๗.๖  /  ว ๓๑  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๔๒   เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง  ดังนี้
 
 ๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
                                  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน ๑ อัตรา
                                    อัตราค่าจ้าง    ๗,๑๐๐   บาทต่อเดือน    
 
 ๒.หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                    ๒.๑ ดูแลและซ่อมระบบ Hardware, Software, Network
                    ๒.๒ สามารถติดตั้ง ดูแล หรือมีความรู้เรื่อง  Server Linux
                    ๒.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลิอก
 ๒.๑ เพศชาย   หรือเพศหญิง  อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐-๓๕ ปีบริบูรณ์  ( นับถึงวันรับสมัคร ) มี
 สัญชาติไทย
                                 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                                 ๒.๓ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ     จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้      ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
                                 ๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง      กรรมการพรรคการเมือง     หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
                                 ๒.๕ ไม่เป็นผู้คนต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก     เพราะกระทำความผิดทางอาญา    เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรม อันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                                ๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก     ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ    รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
                            ๒.๗ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 
 ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
 อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 
 ๔. การรับสมัครคัดเลือก
 ๔.๑. แบบใบสมัคร วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
 ผู้สมัครสามารถขอแบบใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่    ชั้น ๓
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โทรศัพท์  ๐  ๔๕๕๑  ๑๙๔๐ - ๘  ต่อ  ๑๐๑๒ - ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ - ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๓  ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ๔.๒ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  จำนวน  ๑๐๐  บาท  
 ๔.๓. หลักฐานและเอกสารที่ให้นำมายื่นในวันสมัคร
 ๔.๓.๑รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ   ขนาด ๑.๕ X  ๒ นิ้ว    
 ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน ( นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ) จำนวน ๒ แผ่น
 ๔.๓.๒ ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา   อย่างละ  ๑ ฉบับ
 โดยให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย
 ๔.๓.๓ สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน   ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
 การศึกษาตรงกับตำแหน่ง   ที่สมัครจำนวน   ๑ ฉบับ    โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสมัคร โดยให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
 ๔.๓.๔ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  ฉบับที่ ๓  
 ( พ.ศ. ๒๕๓๕ )  ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  ๑ เดือน
 ๔.๓.๕ ใบ สด.๘หรือ สด. ๔๓พร้อมสำเนา ๑ฉบับ ( กรณีเป็นชาย )
 ๔.๓.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ในเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี ) ฯลฯ
 พร้อมสำเนา  ๑ ฉบับ
 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
                 
                                 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่   ๕  มกราคม   ๒๕๕๓     ที่บอร์ดติดประกาศประชาสัมพันธ์    อาคาร
 
 เฉลิมพระเกียรติ   ชั้น ๓ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ   หรือทางเว็บไซต์   โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  http://www.amno.moph.go.th/amnathos/index.html)
 
 ๗. วิธีการคัดเลือก
                                 ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน   ปฏิบัติ   สัมภาษณ์หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 ๗.๒ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
                                                                                                                         
 ๘. เกณฑ์การตัดสิน
                                 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 
 ๙. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
                                 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ     จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก   โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ   ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อประกาศครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  หรือ นับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
   

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com