ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ประกาศรับสมัคร พนักงานคุมประพฤติ (บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2553)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ประกาศรับสมัคร พนักงานคุมประพฤ ติ (บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2553)
   
  ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคำพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซักซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุป วิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 ๑. มีสัญชาติไทย
 ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ๕. ไม่เป็นผู้รับดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 ๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง อาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย และ ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
 
 ๓. การรับสมัครสอบ
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ เลขที่ ๔๐๐/๔๗๖- ๔๗๘ ถนนน้ำทอง ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร. ๐-๕๔๕๒-๒๘๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถือวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน
 (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน อย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
 กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓)
 (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง”
 และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๓.๓ ค่าสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร เป็นเงิน ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกรมคุมประพฤติจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พร้อมกำหนดสถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ และใน WWW.probation.go.th หัวข้อ สมัครงาน/รับโอน
 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ ประเมิน ดังนี้
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน อัตนัย และ ปรนัย วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
 เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา
 ๑. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ
 อำนาจ หน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ
 ๒. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่ใช้ในการ
 ปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
 - พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมาย
 อาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖-๕๘ และ
 มาตรา ๑๔-๗๖ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
 อาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
 - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
 คดีเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) พระราชบัญญัติ
 จัดตั้งขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
 และครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
 - พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
 - พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๓๒ (๕)-(๘), ๔๓
 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่ง
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๔๖ ข้อ ๙๑-๙๘
 กฎกระทรวงหมาดไทย ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๒๑) ออกตามความใน
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.
 ๒๕๔๗
 ๓. ความรู้เกี่ยวกับ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับ
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
 (งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชน
 และงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)
 การประเมินสมรรถนะที่ ๒ ๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ ธันวาคม๒๕๕๓
 เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา
 ๔. วัดความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจาอุปนิสัย
 อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
 บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 โดยจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ๖๐
 ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนประเมินทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ และทาง WWW.probation.go.th หัวข้อสมัครงาน/รับโอน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ สิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่กำหนด
 ที่อยู่ :  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ เลขที่ 400/476-478 ถนนน้ำทอง ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 Tel / Fax :  0 5552 2851
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com