ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 30 ก.ย. 54

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ประกาศรับสมัคร แพทย์แผนไทย
   
 ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
 บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย(นักการแพทย์แผนไทย) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ โดย
 ปฏิบัติงานการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดต่างๆ จำนวน
 ๑๔๗ อัตรา ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ๑. ระยะเวลาการจ้างงาน
 ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ อัตราค่าจ้างเดือน
 ละ ๙,๕๓๐ บาท เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท เงินประกันสังคมนายจ้างเดือนละ ๕๕๒ บาท รวม
 จำนวนเงิน เดือนละ ๑๑,๕๘๒ บาท
 
 ๒.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 •ให้บริการการแพทย์แผนไทย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
 รักษาพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ โดยการตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการให้
 ความรู้ แนะนำ สอน แสดง เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย ท่าฤาษีดัดตน อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
 • ประสาน เชื่อมโยงงานการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน หมอพื้นบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
 
 ๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 พระประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น
 เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๖) ไม่เป็นผู้มีภาระการชดใช้ทุนหรืออยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี(หลักสูตร ๔ ปี หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จาก
 สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร ในสาขา
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
 รับรองหลักสูตร และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ
 • สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
 ประยุกต์รับรองหลักสูตร และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ๔.๑ ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ (ชั้น
 ๔ ) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลาราชการ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๕ หรือสามารถ
 Download ใบสมัครได้ที่  www.dtam.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ๔.๒ การรับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ ธันวาคม
 ๒๕๕๓ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร และสามารถสมัครได้ทางใดทางหนึ่ง คือ
 (๑) สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร กรมพัฒนา
 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันและเวลาราชการ หรือ
 (๒) ทางเว็บไซต์  www.dtam.moph.go.th หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกแพทย์แผน
 ไทย”ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครต่างๆ ถึงสำนัก
 บริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ (กรณี
 ส่งทางไปรษณีย์ ให้นับจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ )
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดหลังการสมัคร การเลือกสถานที่ จำนวนผู้สมัคร
 ในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ทาง  www.dtam.moph.go.th
 ๔.๓ เงื่อนไขการสมัคร
 (๑) ได้จัดกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดต่างๆ เป็น ๑๘ เขต
 พื้นที่ (ตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบท้าย
 (๒) ผู้สมัครสามารถเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน
 ภายในเขตเดียวกัน ได้ไม่เกิน ๓ แห่ง เรียงลำดับตามความต้องการ
 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัคร
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร หลักฐาน จำนวนอย่างละ ๒ ชุด คือ
 ๕.๑ สำ เนาปริญญาบัตร ตาม ๒.๒ หรือสำ เนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
 สถาบันการศึกษาออกให้ (ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) ซึ่งแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญา แล้ว
 ๕.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record)
 ๕.๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (สำหรับผู้ที่
 ได้รับปริญญาสาขาแผนไทยประยุกต์ ) หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย (สำหรับผู้ที่ได้รับ
 ปริญญาสาขาแผนไทย )
 ๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้ง
 เดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
 ๕.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 ๕.๖ ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน ๑ เดือนโดยแพทย์ซึ่งได้ขี้นทะเบียนรับใบอนุญาต
 ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) ฉบับจริงและสำเนา
 ๕.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( กรณีที่ชื่อ –
 สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
 หลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้
 ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ
 
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
 การคัดเลือกในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางเว็บไซต์  www.dtam.moph.go.th หัวข้อ “การประกาศ
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแพทย์แผนไทย ” และที่สำนักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
 การแพทย์ทางเลือก
 
 ๗. การคัดเลือก
 ๗.๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
 ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
 ๗.๒ วิธีการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการประเมินความเหมาะสม
 ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้
 ความสามารถ พฤติกรรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 
 ๘. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
 การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ (ชั้น ๔) ถนนติวานนท์ อำเภอ
 เมือง จังหวัดนนทบุรี ในเวลาราชการ และทางเว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หัวข้อ “ การ
 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์แผนไทย ”
 
 ๙. การรายงานตัวและการเข้าปฏิบัติงาน
 ๙.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจ้าง ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 เวลา ๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. ซึ่งสถานที่จะกำหนดต่อไป
 ๙.๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะปฐมนิเทศผู้ได้รับการ
 คัดเลือก ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ซึ่งสถานที่จะกำหนดต่อไป
 ๙.๓ การเข้าปฏิบัติงาน ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวทางสำนักงานสาธารณสุข
 จังหวัด เพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ ๔
 มกราคม ๒๕๕๔
 
 เขต ลำดับ อำเภอ จังหวัด
 เขต ๑ 1 รพ.สต. บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
 (๙ รพ.) 2 รพ.สต. คลองสอง (ประจำอำเภอ) คลองหลวง ปทุมธานี
 3 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
 4 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี
 5 รพ.สต. ชะแมบ วังน้อย อยุธยา
 6 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ นครหลวง นครหลวง อยุธยา
 7 รพ.สต. หลังเขา มวกเหล็ก สระบุรี
 8 รพ.สต. บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี
 9 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
 เขต ๒ 10 รพ.สต. นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
 (๙ รพ.) 11 รพ.สต. วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
 12 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
 13 รพ.สต. ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี
 14 รพ.สต. บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี
 15 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
 16 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
 17 รพ.สต. องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
 18 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง
 เขต ๓ 19 รพ.สต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
 (๑๓ รพ.) 20 รพ.สต. บ้านห้วยพลู พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
 21 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
 ชื่อรพ.สต.
 รายชื่อรพ.สต.ในโครงการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 ที่จะคัดเลือกแพทย์แผนไทยไปปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔)
 2
 เขต ลำดับ ชื่อรพ.สต. อำเภอ จังหวัด
 22 รพ.สต. ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี
 23 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
 24 รพ.สต. จุฬาภรณ์อาทรราษฎร์ เมือง ปราจีนบุรี
 25 รพ.สต. หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว
 26 รพ.สต. กุดเวียน ตาพระยา สระแก้ว
 27 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
 28 รพ.สต. บ้านใน องครักษ์ นครนายก
 29 รพ.สต. เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
 30 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9 อำเภอองครักษ์ องครักษ์ นครนายก
 31 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง เมือง สมุทรปราการ
 เขต ๔ 32 รพ.สต. ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
 (๙ รพ.) 33 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
 34 รพ.สต. ลำเหย ดอนตูม นครปฐม
 35 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
 36 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ คูบัว เมือง ราชบุรี
 37 รพ.สต. สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี
 38 รพ.สต. ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
 39 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ่อสุพรรณ สองพี่สอง สุพรรณบุรี
 40 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดอนไร่ สามชุก สุพรรณบุรี
 เขต ๕ 41 รพ.สต. ดอนจวง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
 (๑๐ รพ.) 42 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนิคม กม. 5 เมือง ประจวบคีรีขันธ์
 43 รพ.สต. ช่องสะแก เมือง เพชรบุรี
 44 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านร่วมใจพัฒนา แก่งกระจาน เพชรบุรี
 3
 เขต ลำดับ ชื่อรพ.สต. อำเภอ จังหวัด
 45 รพ.สต. กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
 46 รพ.สต. คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
 47 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร
 48 รพ.สต. ปลายโพงพาง(วัดโคกเกตุ) อัมพวา สมุทรสงคราม
 49 รพ.สต. บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
 50 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม
 เขต ๖ 51 รพ.สต. บ้านคลองสง ละแม ชุมพร
 (๖ รพ.) 52 รพ.สต. ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
 53 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง เมือง สุราษฎร์ธานี
 54 รพ.สต. บ้านโคกข่อย เมือง นครศรีธรรมราช
 55 รพ.สต. แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
 56 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม ป่าบอน พัทลุง
 เขต ๗ 57 รพ.สต. นกงาง เมือง ระนอง
 (๖ รพ.) 58 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ กำพวน สุขสำราญ ระนอง
 59 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
 60 รพ.สต. บ้านแหลมชั่น เมือง ภูเก็ต
 61 รพ.สต. บ้านคลองเสียด เหนือคลอง กระบี่
 62 รพ.สต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
 เขต ๘ 63 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ พะตง หาดใหญ่ สงขลา
 (๘ รพ.) 64 รพ.สต. ฉลุง เมือง สตูล
 65 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
 66 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ปูยุด เมือง ปัตตานี
 67 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโฉลง กรงปินัง ยะลา
 4
 เขต ลำดับ ชื่อรพ.สต. อำเภอ จังหวัด
 68 รพ.สต. มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
 69 รพ.สต. โคกเคียน เมือง นราธิวาส
 70 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ไอปาโจ สุคิรินทร์ นราธิวาส
 เขต ๙ 71 รพ.สต. ตะปอน ขลุง จันทบุรี
 (๑๒ รพ.) 72 รพ.สต. เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี
 73 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองพลู เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
 74 รพ.สต. หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี
 75 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
 76 รพ.สต.
 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
 ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
 บ้านบึง ชลบุรี
 77 รพ.สต. เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
 78 รพ.สต. ยายร้า บ้านฉาง ระยอง
 79 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านน้ำใส เขาชะเมา ระยอง
 80 รพ.สต. คลองพร้าว เกาะช้าง ตราด
 81 รพ.สต. ท่าพริก เมือง ตราด
 82 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบอน บ่อไร่ ตราด
 เขต ๑๐ 83 รพ.สต. วัดธาตุ เมือง หนองคาย
 (๔ รพ.) 84 รพ.สต. พวยเด้ง ผาขาว เลย
 85 รพ.สต. โพนทอง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
 86 รพ.สต. โนนอุดมพัฒนา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
 เขต ๑๑ 87 รพ.สต. นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
 (๘ รพ.) 88 รพ.สต. วังยาง วังยาง นครพนม
 89 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ นาทม นาทม นครพนม
 90 รพ.สต. ป่าชาด ดอนดาล มุกดาหาร
 5
 เขต ลำดับ ชื่อรพ.สต. อำเภอ จังหวัด
 91 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านห้วยตาเปอะ เมือง มุกดาหาร
 92 รพ.สต. หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร
 93 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโคกแสง วานรนิวาส สกลนคร
 94 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านขาม สว่างแดนดิน สกลนคร
 เขต ๑๒ 95 รพ.สต. หนองหิน เมืองสวง ร้อยเอ็ด
 (๕ รพ.) 96 รพ.สต. เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
 97 รพ.สต. โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
 98 รพ.สต. โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
 99 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
 เขต ๑๓ 100 รพ.สต. น้ำปลีก เมือง อำนาจเจริญ
 (๖ รพ.) 101 รพ.สต. ปรือคัน ขุขันธ์ ศรีษะเกษ
 102 รพ.สต. ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
 103 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯบ้านแดง กุดชุม ยโสธร
 104 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
 105 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เขื่องใน อุบลราชธานี
 เขต ๑๔ 106 รพ.สต. ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
 (๕ รพ.) 107 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ นิคมลำตะคอง ปากช่อง นครราชสีมา
 108 รพ.สต. หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
 109 รพ.สต. ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
 110 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
 เขต ๑๕ 111 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
 (๖ รพ.) 112 รพ.สต. ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน
 113 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
 6
 เขต ลำดับ ชื่อรพ.สต. อำเภอ จังหวัด
 114 รพ.สต. แจ้ซ้อนเหนือ เมืองปาน ลำปาง
 115 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านทุ่งกล้วย เมือง ลำปาง
 116 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
 เขต ๑๖ 117 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ สถาน นาน้อย น่าน
 (๕ รพ.) 118 รพ.สต. พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
 119 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ แม่ปืม เมือง พะเยา
 120 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ดอยตุง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 121 รพ.สต. พระหลวง สูงเม่น แพร่
 เขต ๑๗ 122 รพ.สต. พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
 (๑๕ รพ.) 123 รพ.สต. ตากตก ตากตก ตาก
 124 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
 125 รพ.สต. ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
 126 รพ.สต. สระโคล เมือง พิษณุโลก
 127 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
 128 รพ.สต. ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
 129 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ เมืองเก่า เมือง สุโขทัย
 130 รพ.สต. วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
 131 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านงิ้วงาม หล่มสัก เพชรบูรณ์
 132 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ 2530 น้ำลัด ชนแดน เพชรบูรณ์
 133 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ชนแดน เพชรบูรณ์
 134 รพ.สต. ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
 135 รพ.สต. ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์
 136 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์
 7
 เขต ลำดับ ชื่อรพ.สต. อำเภอ จังหวัด
 เขต ๑๘ 137 รพ.สต. คลองลาน คลองลาน กำแพงเพชร
 (๑๑ รพ) 138 รพ.สต. ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร
 139 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ ไตรตรึงษ์ เมือง กำแพงเพชร
 140 รพ.สต. ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
 141 รพ.สต. เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
 142 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
 143 รพ.สต. จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
 144 รพ.สต. บ้านท่ากระดังงา เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
 145 รพ.สต. ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
 146 รพ.สต. น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
 147 รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุ่งนาทม ลานสัก อุทัยธานี
 ที่อยู่ :  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ (ชั้น 4 ) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 Tel / Fax :  0 2590 2615
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com