ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่ว นตำบล จำนวน 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 53 ถึงวันที่ 20 ม.ค. 54

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 ต ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 มกราคม 255 4
 
 
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
 
 ----------------------------------
 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 ตำแหน่ง
 อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในการประชุม ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 จึง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลดังต่อไปนี้
 
 1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
 
 สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ
 
 1)เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1จำนวน 1 อัตรา
 
 2)เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 1 อัตรา
 3)เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 1 อัตรา
 
 4)ช่างโยธา 1 จำนวน 1 อัตรา
 
 สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ
 1)เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 จำนวน 1 อัตรา
 2)เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 
 3)เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา
 
 สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ
 1)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 
 2)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา
 3)เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 จำนวน 1 อัตรา
 
 4)นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้
 
 (1) มีสัญชาติไทย
 
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้
 
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 
 (ข) โรควัณโรคในระยะอันตราย
 
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
 
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
 
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
 
 หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์
 และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ข้อ 7 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้
 1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14)
 2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
 3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว
 และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ข้อ 8 ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 6 ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติ ตามข้อ 6 (6) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 7 ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับและมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยลับสำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ กำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 3. เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
 คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 7,940 บาท
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะได้รับเงินเดือน 8,700 บาท
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,100 บาท
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,470 บาท
 
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 5,760 บาท
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
 
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อม
 
 เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
 ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 3. หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับ
 
 จริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่
 เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้
 
 6.1 ตำแหน่งระดับ 1 และระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท
 6.2 ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท
 
 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่
 
 สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ สำนักงานท้องถิ่น
 ทุกจังหวัด และตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ www.dangyai.go.th/ www.buriram.go.th
 
 8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 
 โดยวิธีการสอบข้อเขียนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยวิธีการสัมภาษณ์
 9. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และต้องได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้วย
 
 10. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายในกำหนด 2 ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 
 12. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 
 12.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 12.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูง
 
 กว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
 12.3 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้น
 จะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่อื่นได้เว้นแต่เมื่อผ่านทดลองปฏิบัติราชการแล้วและมีเหตุความจำเป็นอย่างยิ่ง
 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลอาจพิจารณาให้โอนย้ายได้ตามที่เห็นสมควรและไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่น
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปบรรจุแต่งตั้ง
 
 12.4 ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งไม่มา
 แสดงตนภายในกำหนดเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะได้รับหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเอง
 หรือไม่ก็ตามหรือมาแสดงตนแต่ไม่แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ โดยมีลักษณะพฤติกรรม/การกระทำ ไม่
 
 ว่าด้วยประการใดๆ ที่ส่อเจตนา ไม่ขอรับการบรรจุแต่งตั้งต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นไปต่อท้ายบัญชีถัดจากลำดับสุดท้ายของบัญชีตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 
 12.5 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เท่านั้น
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
 
 (นายอมร แตบไธสง)
 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com