ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี รับพนักงานสถาปนิก (บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2553)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
 รับพนักงานสถาปนิก (บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2553)
   
 ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
 พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
 ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
 ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕
 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๔๙๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จึง
 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายงานที่จะใช้ปฏิบัติ
 
 ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ค่าตอบแทนอัตรา เดือนละ ๙,๕๓๐.- บาท (เก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องเป็นผู้จบ
 ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการงานทางสถาปัตยกรรม
 กำหนดคุณภาพมาตรฐาน และวิธีการดำเนินการทางด้านสถาปัตยกรรมแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัด ให้
 คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ใน
 จังหวัดและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ส่วนราชการต่าง ๆ แจ้งขอความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่
 อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ๒. ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง ๙ เดือน (มกราคม - กันยายน
 ๒๕๕๔) โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการ จ้างได้อีกตามเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีสิทธิจะได้รับ
 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำทุกปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
 การลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
 เดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 
 ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ
 ๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 ๔.๒ วัณโรคในระยะอันตราย
 ๔.๓ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 ๔.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 ๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
 เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับ
 ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
 ๔. การรับสมัคร
 ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
 ถนนเพาะนิยม (ริมหนองประจักษ์) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒
 ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวัน และเวลาราชการ
 ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว
 ถ่ายไม่ เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร ) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรและระเบียน
 แสดงผลการ เรียนตลาดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่
 สมัคร จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจนอนุมัติภายในวัน
 ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๓
 (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน
 (ส.ด.๙) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-
 นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐาน
 ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๔.๓ ค่าธรรมเนียมการสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบในวันยื่นใบสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียม
 สอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อน
 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 ๔.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
 พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วย
 เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบ
 ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบ
 
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
 ประเมินสมรรถนะ จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๔
 ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ถนนเพาะนิยม (ริมหนองประจักษ์)
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงาน
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
 
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครสอบตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก ต้องเข้ารับการ
 ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินตามรายการดังนี้
 ๑. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อเขียน ๕๐ คะแนน สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
 ๒. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติ ๕๐ คะแนน
 ๓. ความรู้ความสามารถทั่วไป สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
 ๔. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
 
 ๗. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
 ในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนน
 เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูง
 กว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓-๔
 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จังหวัดอุดรธานี จะประกาศ
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ในวันที่
 ๕ มกราคม ๒๕๕๔ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่
 เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
 เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง
 ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 ๙.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้อทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัด
 อุดรธานีกำหนด เท่านั้น
 ที่อยู่ :  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ถนนเพาะนิยม (ริมหนองประจักษ์) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com