ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2553 (บัดนี้ - 30 ธ.ค. 2553)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รับพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2553 (บัดนี้ - 30 ธ.ค. 2553)
   
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
 พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
 พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
 สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
 ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง
 พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 
 หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
 กลุ่มงาน บริการ
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
 เกี่ยวกับงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ
 งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ
 งานบริการทั่วไป เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๗,๐๑๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑. จบการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 ๒. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนป้ายโฆษณา
 ๓. มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
 ๔. มีความรู้ด้านการจัดการสนามกีฬา
 ๕. มีความด้านการตัดสติ๊กเกอร์
 ๖. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเขียนป้ายโฆษณาจะพิจารณา
 เป็นพิเศษ
 
 หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ ตรวจเช็ค
 ติดตามการลงทะเบียนประจำภาคของนักศึกษา และติดตามนักศึกษาค้างชำระ การตรวจเช็ครายวิชา
 ตามหลักสูตรและแผนการเรียน พร้อมทั้งการให้บริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
 พร้อมมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และหลักสูตร พร้อมทั้งระเบียบการเทียบโอน
 เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการศึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 และจัดการวางแผนระบบงานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 อย่างรวดเร็วถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ
 ๒. มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและ
 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 ๕. มีความอดทด มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานพร้อม
 ทั้งมีใจพร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความมีอัธยาศัย
 ๖. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
 ทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและ
 พัฒนางานด้านต่างๆ ดังนี้
 ๑. ด้านการวางแผน สามารถวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ หรือ
 โครงการต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ๒. ด้านการปฏิบัติการ สามารถเขียนโครงการด้านวิชาการและวิจัย
 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลงานด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพ เป็นไป
 ตามตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพ
 ๓. ด้านการประสานงาน สามารถประสานงานทั้งภายใน ภายนอก
 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน
 ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 ๔. ด้านการบริการ สามารถให้คำแนะนำ ตอบปัญหา จัดเก็บข้อมูล
 จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิชาการและวิจัย
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๑,๖๑๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
 
 หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานคลังและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ จัดทำประมาณการใช้จ่ายจัดทำเสนอ
 ของบประมาณประจำปี จัดทำ กพร. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาการศึกษาแผน งบประมาณ จัดทำรายงานประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจ
 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขา
 ที่เกี่ยวข้อง
 ๒. มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานทางด้านนโยบายและแผน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 (แนบใบรับรองการทำงาน)
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 ๔. มีความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 ๕. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบประมาณ
 ๖. มีความสามารถในการติดตามประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน
 ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา แผนงบประมาณ โครงการที่ได้รับ
 ๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่าง
 ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
 งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือ
 ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการ
 ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตาม
 ผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการให้คำปรึกษาแนะนำใน
 การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง ๒ อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ
 ๒. มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 (แนบใบรับรองการทำงาน)
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
 พรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้ที่ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ราชการส่วนท้องถิ่น
 
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน
 อธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์
 หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๐ ๙๑๐๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่
 ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม)
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมชุดครุย ในชุดสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว
 โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาตรี
 จำนวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
 (๓) สำเนาระเบียนการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จำนวน ๒ ฉบับ (ปริญญาโท
 ให้แนบวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน ๒ ฉบับ หรือปริญญาตรีหลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง ให้แนบวุฒิ ปวส./ปวท.
 หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา จำนวน ๒ ฉบับ)
 (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
 (๕) ผู้สมัครที่เป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ให้แนบสำเนา สด.๔๓ หรือ สด.๘
 จำนวน ๒ ฉบับ
 (๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (กรณีที่ชื่อ -
 นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ
 (๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีมีระบุให้แนบในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)
 (๘) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
 (ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)
 ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 ๓.๓ ค่าสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ
 แล้วค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่ว ไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
 อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
 ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะไม่คืนค่า
 สมัครสอบในการสมัครด้วย
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร๒๓)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ
 http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html และจะทำการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 ดังนี้
 - การประเมินครั้งที่ ๑ สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
 ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
 - การประเมินครั้งที่ ๒ สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการประเมินครั้งที่ ๓
 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 การประเมินครั้งที่ ๑
 ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 ๑๐๐ สอบทฤษฎี
 การประเมินครั้งที่ ๒
 ๒. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 ๑๐๐ สอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติ
 การประเมินครั้งที่ ๓
 ๓. สอบสัมภาษณ์
 ๓.๑ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๒๕
 ๓.๒ การคิดวิเคราะห ์ ๒๕
 ๓.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๕
 ๓.๔ การสื่อสารโดยการพูด ๒๕
 รวม ๓๐๐
 สอบสัมภาษณ์
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
 สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
 ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้
 คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๓
 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
 สมรรถนะ ครั้งที่ ๓ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
 และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขที่ประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 ๗. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ตามลำดับคะแนนสอบ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) และทาง  www.rmutsb.ac.th หรือ
  http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
 ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
 ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 กำหนด
 ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 Tel / Fax :  03570 9104
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com