ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  ประกาศรับพนักงาน (บัดนี้ - 28 ธันวาคม 2553)


 ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 
 ประเภททั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
 เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
 ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน
 คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศ
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 ๑.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
 ๑.๒ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 ๑.๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 ๑.๔ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาสาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ๑. มีสัญชาติไทย
 ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
 เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
 ในศีลธรรม
 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
 ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการท้องถิ่น
 และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
 (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
 การรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
 
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก  www.pngo.moph.go.th หัวข้อ
 พนักงานราชการ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 20
 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 ๓.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่าย
 ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 ๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
 การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
 ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 ธันวาคม 2553
 ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ (เฉพาะตำแหน่ง
 นักเทคนิคการแพทย์) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุง
 ครรภ์ชั้นหนึ่ง (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ
 กำกับไว้ด้วย
 ๓.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตามอัตรา ดังนี้
 - คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
 - คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งละ ๕๐ บาท
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 ๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
 ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร
 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศ
 รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
 ในการประเมินสมรรถนะ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และทาง  www.pngo.moph.go.th
 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ
 รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และทาง www.pngo.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
 หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มี ลักษณะ
 งานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงากำหนด
 
 
 ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 ---------------------------------
 
 1. ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 สถานที่ปฏิบัติงาน
 1.โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
 2. โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
 3. โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์ทำการรักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง 3 อัตรา
 ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญา จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับ
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ๑. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
 (สอบข้อเขียน) (100 คะแนน)
 2. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) (100 คะแนน)
 
 2. ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจาก ร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง ห้องปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมด้าน เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง และติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญา จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ๑. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
 (สอบข้อเขียน) (100 คะแนน)
 2. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) (100 คะแนน)
 
 3. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิค
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 สถานที่ปฏิบัติงาน สถานีอนามัยตำบลเกาะพระทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 ปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยงานสุขาภิบาล ซึ่ง
 รวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียนงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้สุข
 ศึกษา และภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา งานเผยแพร่
 อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่
 ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข
 ในระดับต่างๆ ประสานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้ง
 ร่วมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สำรวจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 8,61๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญา จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข (สาธารณสุขศาสตร์)
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ๑. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
 (สอบข้อเขียน) (100 คะแนน)
 2. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) (100 คะแนน)
 
 4. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 กลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิค
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทับปุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 ปฏิบัติงานทางชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบหาสารต่างๆ เพาะ เลี้ยง ทดสอบ หาชนิดและความไว ของเชื้อโรค ตรวจชันสูตรสภาพเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุอาการแห่งโรค หรือปัญหาสาธารณสุข ช่วยหรือร่วมมือกับแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่น ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ วิจัยต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 8,61๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญา จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 ๑. ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
 (สอบข้อเขียน) (100 คะแนน)
 2. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) (100 คะแนน)
 ที่อยู่ :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
 Tel / Fax :  076411169-70
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com