ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2553)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2553)
 
 
 รายละเอียด :   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
 และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เพชรบูรณ์ นั้น
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้คือ
 
 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ
 
 คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ประจำพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในการทำงาน(สอน)
 หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 มีพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 และมีประสบการณ์ในการทำงาน(สอนหรืองานที่เกี่ยวข้องด้าน
 ภาษาอังกฤษ) หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 และมีประสบการณ์ในการทำงาน
 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 อาจารย์ประจำพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาวิชา
 คณิตศาสตร์ /คณิตศาสตร์ประยุกต์ /สถิติ/ สถิติประยุกต์
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร คุณวุฒิ ปริญญาโท วศ.ม. , วท.ม. , ค.อ.ม.
 อาจารย์ประจำพิเศษ - วิศวกรรมอุตสาหการ , วิศวกรรมการผลิต
 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตขึ้นรูปโลหะ ถ้าเป็นวิศวกรรมเครื่องกล
 (สาขาวิชาเทคโนโลยี- ต้องจบปริญญาตรี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือการผลิต เทคโนโลยีการผลิต
 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 อาจารย์ประจำพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาโท/ เอก
 - สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทย/แพทย์ตะวันออก/แพทย์ทางเลือก
 
 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 อาจารย์ประจำพิเศษ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสาขาวิชาภาษาไทย
 - สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาวรรณคดีไทย
 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
 ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 
 ๓. คุณสมบัติทั่วไป
 ๓.๑ มีสัญชาติไทย
 ๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 ๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๓.๔ ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช
 ๓.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน
 และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
 ๓.๖ ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งขัดต่อระเบียบปฏิบัติราชการ
 ๓.๗ พ้นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 ๓.๘ ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการอย่างเต็มที่
 ๓.๙ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
 
 ๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามที่ระบุไว้
 
 ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครฯ
 สมัครได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 ๖. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
 ๖.๑ สำเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๒ สำเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๕ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
 ๖.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน
 ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
 ๖.๗ เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)
 อย่างละ ๑ ฉบับ
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
 กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับ
 สมัคร คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
 
 ๗. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
 
 ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ(ชั้น M)
 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 ๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ
 ดำเนินการสอบคัดเลือกวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 
 ๑๐. วิธีสอบคัดเลือก
 ๑๐.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
 (๑๐๐ คะแนน)
 ๑๐.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ
 ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
 ๑๐.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
 อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
 และบุคลิกภาพ ( คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
 
 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องได้คะแนน
 จากการสอบคัดเลือกแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง ๓ ภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่า
 ร้อยละ ๖๐
 
 ๑๒. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมา
 ตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
 เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้
 ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
 ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้า
 ยังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและ
 ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 ๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
 (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ โดยได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์
 เป็นหนังสือ
 (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด
 (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมหาวิทยาลัยกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง
 ที่สอบคัดเลือกได้
 (๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี
 ที่สอบคัดเลือกได้ในการสอบครั้งเดียวกัน
 
 ๑๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง
 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 ๑๕. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
 ให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
 งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000  
 Tel / Fax :  0 - 5671 - 7100
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com