ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพนักงานสายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพนักงานสายวิชาการ
   
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 เป็นผู้เข้าใจและยอมรับการทำงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยจะต้องสอนได้ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก
 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีความพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและเอกได้
 เป็นผู้มีความพร้อมที่จะทำงานวิจัยทันทีเมื่อได้รับการบรรจุให้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจะต้องมีแผนการทำวิจัยไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ พร้อมเสนอแนวทางของ งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
 เป็นผู้ที่มีขีดความสามารถ หรือมีแผนการหาทุนสนับสนุนการวิจัยได้ด้วยตนเองตามสาขาที่ตนสนใจ จากในและหรือจากต่างประเทศ
 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี
 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา
 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอาจารย์และเงื่อนไขแห่งสัญญาต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ
 ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยกำหนดหลังจากได้รับปริญญามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 1.10 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และ ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
 
 1.11 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้
 
 ผลการสอบ TOEFL ผู้สมัครต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper base)
 หรือ 220 คะแนน (computer base)
 
 ผลการสอบ IELTS ผู้สมัครต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5
 1.12 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการสรรหา การเลือกสรร
 
 การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.2550
 
 ตำแหน่ง คุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการ
 ลำดับ สำนักวิชา คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ปริญญาโท/เอก
 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 สาขาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 
 
 2 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 ปริญญาโท/เอก
 สาขาภาษาอังกฤษ (TESOL, TEFL, Applied Linguistics)
 สาขาปรัชญา ตรรกศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 3 สำนักวิชานิติศาสตร์
 ปริญญาโท/เอก
 สาขากฎหมายมหาชน
 สาขากฎหมายธุรกิจ
 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 สาขากฎหมายอาญา
 สาขากฎหมายภาษีอากร
 สาขากฎหมายแรงงาน
 
 4 สำนักวิชาการจัดการ ปริญญาเอก
 1.สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน/ การค้าระหว่างประเทศ
 สาขาบริหารธุรกิจ
 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 ปริญญาโท/เอก
 สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาโท/เอก
 สาขาสรีรวิทยา
 สาขากายวิภาคศาสตร์
 สาขาเทคนิคการแพทย์(ปาราสิตวิทยา,ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยาคลินิก)
 สาขากายภาพบำบัด
 สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
 6 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท/เอก
 สาขาการพยาบาลเด็ก
 สาขาการพยาบาลมารดาทารก/ การผดุงครรภ์
 สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
 สาขาการพยาบาลชุมชน/ เวชปฏิบัติชุมชน
 
 7 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปริญญาเอก
 1. สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 2. สาขาเภสัชศาสตร์
 3. สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 8 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก
 1. สาขาสถิติประยุกต์
 2. สาขาการปรับปรุงพันธ์พืช
 
 
 3. การสมัครสอบคัดเลือก
 
 สมัครด้วยตนเอง
 กรอกใบสมัคร โดยระบุสาขาวิชาและสำนักวิชาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 4 และยื่นใบสมัครที่
 
 - ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย
 
 วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.00 น. –16.00 น.
 
 - หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร
 
 กรุงเทพฯ วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08.30 น. –16.30 น.
 
 
 
 สมัครทางไปรษณีย์
 สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ4 แล้วส่งมาที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 
 
 
 หลักฐานการสมัคร
 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงตามกำหนดกับตำแหน่งที่สมัคร ทุกระดับการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ใส่ซองและปิดผนึก)
 สำเนาใบแสดงผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 เอกสารอื่นๆ เช่น ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย
 ผู้สมัครต้อง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา
 
 
 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการ ที่จะบรรจุกรณีที่ผู้สมัครมีคุณวุฒิปริญญาโทให้พิจารณาถึงศักยภาพที่จะศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นด้วย
 
 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีประสบการณ์ให้ดำเนินการ สอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการก่อน ตามที่คณะกรรมการ สรรหาเห็นสมควร
 
 ขั้นตอนที่3เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนที่ 2 แล้วให้ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ทางวิชาการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจังการแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น
 
 ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 3 แล้วให้ดำเนินการทดสอบการสอน โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อพิจารณาประเมินศักยภาพในด้านต่างๆ ดังนี้
 
 ความสามารถทางด้านการสอน เช่น มีการวางแผนการสอนอย่างมีระบบ
 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และประเมินผลการเรียน
 
 2. ความสามารถทางด้านวิชาการ เช่นมีความรู้กว้างขวางในสาขาวิชาที่
 
 เกี่ยวข้องมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนมีศักยภาพที่จะเป็น
 
 นักวิชาการที่ดี
 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 
 
 ที่อยู่ :  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 Tel / Fax :  0-5391-6000, 0-5391-7034
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com